E-mail        Print        Font-size  
 • QUYẾT ĐỊNH V/v Công bố các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014


      

  BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

  CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                    Số: 80 /QĐ-MTNATL

  Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014


  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc công bố các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014


  CỤC TRƯỞNG CỤC MỸ THUẬT, NHIẾP ẢNH VÀ TRIỂN LÃM


  Căn cứ Quyết định số 4149/QĐ-BVHTTDL ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm;

  Căn cứ Quyết định số 77/QĐ-MTNATL ngày 19 tháng 12 năm 2014 của Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về việc ban hành Quy chế tổ chức bình chọn các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu;

  Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 23 tháng 12 năm 2014 về việc bình chọn các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014;

  Xét đề nghị của Chánh Văn phòng,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Công bố các sự kiện mỹ thuật, nhiếp ảnh tiêu biểu năm 2014 được hội đồng bầu chọn gồm 10 sự kiện sau:

  1. Các cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam:

  + Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh chủ đề “Chủ quyền biển đảo của Việt Nam”;

  + Triển lãm Mỹ thuật đến với Trường Sa;

  + Triển lãm Tranh biếm họa hướng ra biển Đông;

  + Triển lãm Tranh cổ động và các tác phẩm mỹ thuật sáng tác mới về biển đảo;

  + Triển lãm Chủ quyền biển đảo quê hương qua ống kính nhiếp ảnh;

  + Triển lãm “Hoàng Sa - Trường Sa biển đảo Việt Nam” của NSNA Nguyễn Á.

  2. Triển lãm ảnh “Điện Biên Phủ thiên sử vàng chói lọi” tại Vũng Chùa, tỉnh Quảng Bình và Triển lãm Mỹ thuật “60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”;

  3. Linh vật Việt trong di tích lịch sử văn hóa và các hoạt động triển khai công văn số 2662/BVHTTDL-MTNATL ngày 8/8/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không sử dụng biểu tượng, sản phẩm, linh vật không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam;

  4. Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc 2014;

  5. Cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc “Sắc mầu các dân tộc Việt Nam”;

  6. Triển lãm mỹ thuật ứng dụng toàn quốc 2014;

  7. Quy hoạch phát triển mỹ thuật đến năm 2020, tầm nhìn 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

  8. Triển lãm mỹ thuật toàn quốc về đề tài lực lượng vũ trang, chiến tranh cách mạng;

  9. Triển lãm tranh sơn mài và sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống Việt Nam tại Cộng hòa Pháp;

  10. Festival Mỹ thuật trẻ 2014.

  Điều 2. Kinh phí tổ chức công bố lấy từ kinh phí sự nghiệp của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm.

  Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Kế toán, tài chính, trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


  Cục trưởng

  Vi Kiến Thành

Share:         LinkHay.com