E-mail        Print        Font-size  
 • Quyết định về việc quy định hội có tính chất đặc thù

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  ––––––

  Số: 68/2010/QĐ-TTg

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ______________________________________

  Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2010

  QUYẾT ĐỊNH

  Về việc quy định hội có tính chất đặc thù

  __________

  THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

  Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

  Căn cứ Điều 33 Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

  Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ,

  QUYẾT ĐỊNH:

  Điều 1. Cơ sở xác định hội có tính chất đặc thù

  1. Đối với hội là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp:

  a) Được cơ quan có thẩm quyền của Đảng công nhận là tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp;

  b) Đã được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ về kinh phí, điều kiện hoạt động trước ngày Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội có hiệu lực.

  2. Đối với hội là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế:

  a) Có vai trò quan trọng trong việc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước;

  b) Có khó khăn trong việc huy động nguồn lực tài chính phục vụ cho hoạt động của hội;

  c) Đã được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ về kinh phí, điều kiện hoạt động trước ngày Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội có hiệu lực.

  3. Đối với hội là tổ chức xã hội:

  a) Hoạt động vì mục tiêu xã hội, nhân đạo;

  b) Là hội của những đối tượng chịu nhiều khó khăn, thiệt thòi cần được xã hội, Nhà nước quan tâm, giúp đỡ, tạo điều kiện hoạt động;

  c) Đã được Nhà nước hỗ trợ về kinh phí, điều kiện hoạt động trước ngày Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội có hiệu lực.

  Điều 2. Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước

  Căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này, hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi cả nước được xác định tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này.

  Điều 3. Hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương

  Căn cứ quy định tại Điều 1 của Quyết định này và điều kiện ngân sách địa phương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định danh sách hội có tính chất đặc thù hoạt động trong phạm vi địa phương.

  Điều 4. Hiệu lực thi hành

  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2010.

  Điều 5. Trách nhiệm thi hành

  Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

  THỦ TƯỚNG

  (đã ký)

  Nguyễn Tấn Dũng


  Phụ lục

  DANH SÁCH HỘI CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC THÙ HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI CẢ NƯỚC

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 68/2010/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

  __________

  1.

  Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam

  2.

  Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam

  3.

  Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam

  4.

  Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

  5.

  Hội Nhà văn Việt Nam

  6.

  Hội Nhà báo Việt Nam

  7.

  Hội Luật gia Việt Nam

  8.

  Liên minh hợp tác xã Việt Nam

  9.

  Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

  10.

  Hội Sinh viên Việt Nam

  11.

  Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam

  12.

  Hội Nhạc sĩ Việt Nam

  13.

  Hội Điện ảnh Việt Nam

  14.

  Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam

  15.

  Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  16.

  Hội Mỹ thuật Việt Nam

  17.

  Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam

  18.

  Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam

  19.

  Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam

  20.

  Hội Người cao tuổi Việt Nam

  21.

  Hội Người mù Việt Nam

  22.

  Hội Đông y Việt Nam

  23.

  Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam

  24.

  Tổng hội Y học Việt Nam

  25.

  Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam

  26.

  Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Việt Nam

  27.

  Hội Cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam

  28.

  Hội Khuyến học Việt Nam

Share:         LinkHay.com