E-mail        Print        Font-size  
 • BẢN ĐĂNG KÝ TÀI TRỢ SÁNG TÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT NĂM 2007

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


  BẢN ĐĂNG KÝ
  TÀI TRỢ SÁNG TÁC TÁC PHẨM MỸ THUẬT NĂM 2007


  Kính gửi: Ban chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam  Tên tôi là:
  Hội viên ngành:
  Địa chỉ hiện nay:
  Số điện thoại:                        Fax:
  Sau khi nghiên cứu thông báo về tài trợ sáng tác Mỹ thuật năm 2007 của Hội Mỹ thuật Việt Nam, tôi đăng ký sáng tác tác phẩm (dự kiến) sau đây:
  Tên tác phẩm:
  Chất liệu:                              Kích thước:
  Nội dung, chủ đề, đề tài:

                                   ........., ngày     tháng      năm 2007
                                                    TÁC GIẢ KÝ TÊN  Lưu ý: - Tác giả gửi bản đăng ký này về Văn phòng TW Hội MTVN-51 Trần Hưng Đạo Hà Nội (đồng chí Trần Quang Thái nhận)
  - Trong quá trình sáng tác, tác giả có thể thay đổi tên tranh, chất liệu, đề  tài... nhưng các đồng chí phải gửi lại bản đăng ký mới về Văn phòng TW Hội MTVN.
Share:         LinkHay.com