E-mail        Print        Font-size  
 • BẢN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU TÁC PHẨM TÀI TRỢ SÁNG TÁC MỸ THUẬT NĂM 2007

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  BẢN ĐỀ NGHỊ NGHIỆM THU TÁC PHẨM
  TÀI TRỢ SÁNG TÁC MỸ THUẬT NĂM 2007

  Kính gửi: Ban thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam  Tên tôi là:
  Hội viên ngành:
  Địa chỉ hiện nay:
  Số điện thoại:                            Fax:
       Tôi xin gửi đến tác phẩm đã hoàn thành và đề nghị nghiệm thu:
  Tên tác phẩm:
  Chất liệu:                                   Kích thước:
  Nội dung, chủ đề, đề tài:
       Tôi xin gửi kèm theo đây ảnh tác phẩm (Kích thước nhỏ nhất là 15x20) để Hội đồng nghiệm thu biết và lưu giữ. 
       Rất mong được sự quan tâm giúp đỡ của Hội.
       Tôi xin trân trọng cảm ơn.
                                 
                            ........., ngày     tháng       năm 2007
                                                 TÁC GIẢ KÝ  Ghi chú: Tác giả khi hoàn thành tác phẩm gửi đề nghị nghiệm thu kèm theo ảnh tác phẩm về VP TW Hội (đồng chí Trần Quang Thái nhận)
  - Tác phẩm đề nghị nghiệm thu gửi đến triển lãm Mỹ thuật khu vực hoặc triểnlãm chuyên đề do Hội tổ chức để Hội đồng xét nghiệm thu.
  - Riêng ngành PBMT gửi bản nghiệm thu kèm theo  bản thảo hoặc sách đã hoàn thành về VPTW Hội.
Share:         LinkHay.com