E-mail        Print        Font-size  
 • THÔNG BÁO CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM VỀ ĐẠI HỘI LẦN THỨ VIII HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2014 – 2019  Căn cứ Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Ban bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các Hội Văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội Văn học, nghệ thuật Việt Nam. Căn cứ Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VII (2009 – 2014), Ban Chấp hành Trung ương Hội Mỹ thuật Việt Nam thông báo về việc tổ chức Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 – 2019) như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị, văn hoá và nghề nghiệp quan trọng, sâu rộng, nghiêm túc của đội ngũ cán bộ hội viên của Hội Mỹ thuật Việt Nam nhằm đánh giá đúng tình hình hoạt động sáng tác, quảng bá, lý luận phê bình mỹ thuật, kiểm điểm toàn diện thực trạng hoạt động của tổ chức Hội trong nhiệm kỳ VII (2009 – 2014). Xây dựng phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để phát triển, nâng cao chất lượng hoạt động Hội nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019) để tạo điều kiện cho các nghệ sĩ sáng tác nhiều tác phẩm có giá trị cao cả về nghệ thuật và tư tưởng, tính nhân văn, dân chủ, tiếp thu truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, đồng thời đóng góp tích cực vào xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiến tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Đẩy mạnh công tác sáng tác, nghiên cứu lý luận phê bình, quảng bá tác phẩm mỹ thuật tới công chúng. Khắc phục hạn chế yếu kém, ngăn chặn, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực, lệch lạc sai trái trong lĩnh vực văn hoá, văn nghệ.

  Đại hội cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc, kết hợp với việc kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khoá X) “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Hưởng ứng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật chất lượng cao phản ánh các cuộc kháng chiến chống xâm lược, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước giai đoạn 1930 – 1975.

  Đại hội sẽ bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Kiểm tra Trung ương Hội khoá VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) theo hướng dân chủ đảm bảo chất lượng, coi trọng tiêu chuẩn, kếp hợp với cơ cấu hợp lý các vùng, miền, lứa tuổi, giới tính, dân tộc. Đảm bảo chất lượng chính trị, chuyên môn, có uy tín, có khả năng đoàn kết tập hợp hội viên, đưa hoạt động của Hội có bước phát triển mạnh mẽ, vững chắc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong những năm tới.

  Tổ chức tốt Đại hội theo tinh thần “Đoàn kết, Đổi mới, Dân chủ, Nhân văn”; bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả. Thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và căn cứ Điều lệ Hội, Đại hội Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII sẽ được tổ chức thành 2 cấp: Đại hội cơ sở và Đại hội Đại biểu toàn quốc.

  II. PHƯƠNG THỨC TỔ CHỨC VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI CƠ SỞ

  A. Đại hội cơ sở và thời gian tổ chức Đại hội cơ sở:

  Đại hội cơ sở là Đại hội toàn thể hội viên tổ chức theo Khu vực hoặc Chi hội. Mỗi Đại hội cơ sở tổ chức trong một ngày. Riêng Đại hội cơ sở các khu vực (kết hợp với Triển lãm Mỹ thuật khu vực) sẽ tổ chức trong một buổi sáng vì phần bầu cử Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc được thực hiện theo Chi hội tại từng địa phương.

  Căn cứ vào số lượng hội viên trong toàn quốc, để đảm bảo nhiều hội viên có điều kiện đóng góp ý kiến tại Đại hội cơ sở, Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định tổ chức 14 Đại hội cơ sở bao gồm:

  1. Khu vực II đến VIII: tổ chức 06 Đại hội cơ sở, mỗi Đại hội cơ sở gồm hội viên các tỉnh thành trong khu vực. Đại hội cơ sở Khu vực II (Đồng bằng Sông Hồng), Khu vực III (Tây Bắc, Việt Bắc), Khu vực IV (Bắc Miền Trung), Khu vực V (Nam miền Trung và Tây Nguyên), Khu vực VII (Đông Nam Bộ), Khu vực VIII (Đồng bằng sông Cửu Long). Thời gian tổ chức Đại hội vào tháng 8 năm 2014 kết hợp với Triển lãm Mỹ thuật Khu vực.

  2. Khu vực VI (TP. Hồ Chí Minh): tổ chức 01 Đại hội cơ sở gồm 4 chi hội Hội hoạ; Đồ hoạ; Điêu khắc; Phê bình mỹ thuật. Thời gian tổ chức Đại hội vào cuối tháng 09 năm 2014.

  3. Khu vục I (Hà Nội): tổ chức 7 Đại hội cơ sở theo Chi hội: Chi hội Hội hoạ 1; Chi hội Hội hoạ 2; Chi hội Hội hoạ 3; Chi hội Đồ hoạ; Chi hội Điêu khắc; Chi hội Trang trí; Chi hội Phê bình mỹ thuật. Thời gian tổ chức Đại hội vào đầu tháng 10 năm 2014.

  Giấy mời và tài liệu Đại hội cơ sở sẽ được gửi đến từng hội viên trước 15 ngày khai mạc Đại hội cơ sở để các hội viên có điều kiện nghiên cứu, đóng góp ý kiến và bố trí thời gian đi dự Đại hội.

  B. Nội dung Đại hội cơ sở:

  1. Quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 16 tháng 06 năm 2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Quán triệt Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương về Đại hội các Hội văn học, nghệ thuật và Đại hội Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam.

  2. Thảo luận và góp ý kiến vào các văn bản: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ và phương hướng công tác nhiệm kỳ mới; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội; Báo cáo sửa đổi Điều lệ Hội và Điều lệ Hội sửa đổi;

  3. Bầu Đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội MTVN lần thứ VIII: Đại hội cơ sở tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh bầu theo Chi hội ngay tại Đại hội cơ sở. Đại hội cở sở các Khu vực kết hợp với các Triển lãm Mỹ thuật khu vực thì việc bầu Đại biểu theo Chi hội thực hiện tại địa phương sau Đại hội cơ sở.

  4. Lấy phiếu thăm dò tín nhiệm nhân sự của các hội viên vào các vị trí lãnh đạo Hội trong nhiệm kỳ mới.

  C. Số lượng Đại biểu chính thức và Đại biểu dự khuyết được bầu từ các Chi hội

  Căn cứ vào Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, căn cứ vào kinh phí tổ chức Đại hội được Thủ tướng Chính phủ duyệt cấp, Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định:

  1. Số lượng Đại biểu chính thức: 442 đại biểu được bầu từ các Chi hội (tương đương 25% tổng số hội viên của Hội)

  2. Số lượng Đại biểu dự khuyết: 89 đại biểu được bầu từ các Chi hội (Đại biểu dự khuyết chỉ được bổ sung khi có Đại biểu chính thức không tham dự Đại hội)

  Ban Tổ chức Đại hội sẽ phân bổ Đại biểu chính thức và Đại biểu dự khuyết cho từng Chi hội trên cơ sở số hội viên trong Chi hội tính đến trước 15 ngày tổ chức Đại hội cơ sở.

  III. ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC:

  1. Đại biểu và khách mời dự Đại hội Đại biểu toàn quốc

  Tổng số Đại biểu và khách mời dự Đại hội Đại biểu toàn quốc bao gồm:

  - Đại biểu chính thức: 442 đại biểu được bầu từ Đại hội cơ sở theo Chi hội. (Trường hợp Đại biểu chính thức vắng mặt thì bổ sung Đại biểu dự khuyết theo từng Chi hội để thay thế).

  - Đại biểu đương nhiên: 15 đại biểu (gồm 11 uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội trong nhiệm kỳ VII; 01 nguyên là Tổng thư ký và 03 hội viên của các tỉnh thành chỉ có 01 hội viên). Đại biểu đương nhiên vắng mặt thì không bổ sung thay thế.

  - Đại biểu chỉ định: 23 đại biểu do Ban Tổ chức đại hội chỉ định (Các đại biểu chỉ định chỉ dự Đại hội công khai và không tham gia bỏ phiếu tại Đại hội).

  - Đại biểu khách mời (dự Đại hội công khai): 70 đại biểu bao gồm đại diện các cơ quan Trung ương, phóng viên báo chí, phát thanh và truyền hình ở Trung ương và Hà Nội.

  2. Nội dung Đại hội Đại biểu toàn quốc:

  - Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ VII (2009 - 2014), phương hướng công tác nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019);

  - Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội khoá VII (2009 - 2014);

  - Báo cáo sửa đổi Điều lệ và thông qua Điều lệ sửa đổi của Hội nhiệm kỳ VIII (2014 - 2019);

  - Bầu Ban Chấp hành Trung ương Hội và Ban Kiểm tra Trung ương Hội khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019);

  - Thông qua Nghị quyết Đại hội;

  3. Thời gian tổ chức Đại hội Đại biểu toàn quốc:

  Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII được tổ chức tại Hà Nội trong 3 ngày vào trung tuần tháng 12 năm 2014. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội sẽ được Ban Tổ chức thông báo đến các Đại biểu sau khi được Ban Chỉ đạo Đại hội các Hội Văn học Nghệ thuật Trung ương, Bộ Nội vụ cho phép và thuê được địa điểm để tổ chức Đại hội.

  IV. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

  1. Ban Chấp hành Trung ương Hội quyết định Thành lập Ban Tổ chức Đại hội gồm 22 đồng chí. Bao gồm các đồng chí uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Hội, Ban Kiểm tra Trung ương Hội, các đồng chí là trưởng, phó các cơ quan đơn vị trực thuộc Hội. Ban Tổ chức Đại hội sẽ được chia thành nhiều Tiểu ban để phụ trách từng mảng công việc của Đại hội.

  2. Tài chính của Đại hội được ngân sách nhà nước cấp để tổ chức Đại hội VIII (bằng 3/4 kinh phí so với Đại hội VII nhiệm kỳ 2009 – 2014). Ban Tổ chức Đại hội sẽ làm dự toán cụ thể cho từng công việc theo quy định của nhà nước.

  3. Các trường hợp khiếu nại tố cáo của hội viên được gửi về Ban Kiểm tra Trung ương Hội và Ban Tổ chức Đại hội chậm nhất 15 ngày trước khi khai mạc Đại hội Đại biểu toàn quốc để thẩm tra, kết luận và giải trình trả lời người khiếu nại, hoặc chuẩn bị trình bày trước Đại hội. Các đơn khiếu nại tố cáo phải ghi rõ họ, tên, địa chỉ và cần có bằng chứng xác thực để Ban Kiểm tra Trung ương Hội và Ban Tổ chức Đại hội thuận tiện trong thẩm tra và trả lời.

  Trên tinh thần thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 93-HD/BTGTW ngày 10 tháng 10 năm 2013 của Ban Tuyên giáo Trung ương, vì sự phát triển và lớn mạnh của Hội, Ban Chấp hành Trung ương Hội mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của hội viên để Đại hội cơ sở và Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Mỹ thuật Việt Nam lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019) thành công tốt đẹp.

  TM. BAN CHẤP HÀNH

  CHỦ TỊCH HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  Họa sĩ TRẦN KHÁNH CHƯƠNG

  (đã ký)

Share:         LinkHay.com