E-mail        Print        Font-size  
 • Quy chế về Hợp tác Quốc tế của Hội Mỹ thuật Việt Nam

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số: 86/17/BCH                                                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                                                                            __________
                                                                                                                                                      
                                                                                                                             Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2017

  QUY CHẾ

  Về Hợp tác Quốc tế của Hội Mỹ thuật Việt Nam

  Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII nhiệm kỳ 2014 - 2019.

  Căn cứ Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại (Ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI) và Hướng dẫn thực hiện Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa XI.

  Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) quy định Quy chế về Hợp tác Quốc tế của Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

  I/ NGUYÊN TẮC CHUNG

  1. Theo Điều lệ Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014 - 2019), Hội “Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật” và “Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế”.

  2. Các hoạt động đối ngoại của Hội được thực hiện trên cơ sở chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

  3. Hội được tổ chức các hoạt động đối ngoại nhân dân trong lĩnh vực mỹ thuật theo kế hoạch hàng năm được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và báo cáo định kỳ kết quả đối ngoại hàng năm lên cấp có thẩm quyền trước ngày 31/12.

  4. Ban Hợp tác Quốc tế của Hội là cơ quan chịu trách nhiệm về các hoạt động đối ngoại như lập kế hoạch đối ngoại hàng năm và chỉ đạo các hoạt động đối ngoại của Hội.

  5. Kinh phí sử dụng vào công tác đối ngoại của Hội hàng năm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và phải thực hiện đúng các quy định về tài chính của Nhà nước.

  6. Việc thực hiện công tác đối ngoại của Hội bao gồm các kế hoạch đối ngoại đã được cấp trên phê duyệt hàng năm trên cơ sở ngân sách Nhà nước cấp.

  7. Công tác đối ngoại liên quan đến các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đề xuất trên cơ sở tự chịu trách nhiệm về tài chính, được Ban Thường vụ Hội phê duyệt.

  8. Tài sản, quà tặng của các đoàn nước ngoài tặng Hội Mỹ thuật Việt Nam thì phải được nhập vào tài sản chung của Hội theo quy định.

  II/ QUY ĐỊNH CỤ THỂ

  A/ Đoàn ra:

  1. Đối với các đoàn chính thức của Hội cử đi nước ngoài (bao gồm cả đoàn đi từ ngân sách Nhà nước cấp và đoàn đi từ kinh phí do bên mời chi trả hoặc tự trang trải không sử dụng ngân sách Nhà nước) phải có kế hoạch cụ thể về mục đích, yêu cầu của chuyến đi và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Hồ sơ gồm 5 loại văn bản và gửi lên Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đối ngoại Trung ương trước ngày 30/11 hàng năm. (Phụ lục 1)

  2. Trường hợp các đoàn ra nhưng điều chỉnh kế hoạch đã được duyệt hoặc nằm ngoài kế hoạch (tự lo kinh phí) phải làm Tờ trình xin bổ sung lên cơ quan có thẩm quyền. (Phụ lục 2)

  3. Đối với đoàn đi công tác nước ngoài của Hội, đoàn phải phối hợp chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam nơi đoàn đến hoạt động. Trường hợp đề nghị cơ quan đại diện Việt Nam ở địa bàn thu xếp chương trình làm việc thì Hội phải thông báo trước ít nhất 01 tháng. Khi cử đoàn đi công tác nước ngoài, Hội phải thông báo cho cơ quan đại diện Việt Nam ở địa bàn nơi đoàn đến hoạt động trước ít nhất 07 ngày.

  5. Đồng chí trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm về nội dung hoạt động, ăn ở, đi lại, an toàn của đoàn khi ở nước ngoài và thực hiện về nước đúng theo thời hạn quy định.

  6. Trường hợp đặc biệt, đoàn đi công tác nước ngoài của Hội phải kéo dài thời gian ở nước ngoài thì Trưởng đoàn phải báo cáo lý do để Chủ Tịch Hội biết và xin ý kiến Ban Thường vụ. Nếu đoàn đi từ ngân sách Nhà nước cấp thì thời gian kéo dài ở nước ngoài đoàn phải tự túc về kinh phí.

  7. Kết thúc chuyến đi công tác đồng chí trưởng đoàn phải làm báo cáo về chuyến đi về Ban Thường vụ Hội để Hội báo cáo lên các cơ quan cấp trên có thẩm quyền.

  8. Đối với lãnh đạo các đơn vị, cán bộ công nhân viên cơ quan trực thuộc Hội đi nước ngoài theo diện tham quan, thăm thân, triển lãm... tự túc kinh phí cho chuyến đi thì phải làm văn bản báo cáo Ban Thường vụ Hội về mục đích, địa điểm, thời gian ra nước ngoài và phải được Ban Thường vụ phê chuẩn. Cá nhân tự chịu trách nhiệm về an toàn của chuyến đi. Không nhân danh Hội trong các hoạt động khi ở nước ngoài. Kết thúc chuyến đi phải báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ biết. (Mẫu số 6)

  9. Đối với Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, đi nước ngoài theo kế hoạch hoặc đi việc riêng đều phải báo cáo xin ý kiến phê chuẩn của cơ quan có thẩm quyền.

  10. Đối với Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam có giấy mời đi dự trại sáng tác, triển lãm... của nước ngoài gửi đến Hội Mỹ thuật Việt Nam hoặc gửi cho cá nhân Hội viên nhưng thư mời có gửi Hội Mỹ thuật Việt Nam thì Hội viên đó báo cáo với Văn phòng Hội để được hướng dẫn giúp làm thủ tục. (Mẫu số 7)

  Trường hợp giấy mời ghi trực tiếp tên Hội viên theo địa chỉ nhà riêng thì Hội viên đó tự làm thủ tục xuất cảnh theo quy định của Nhà nước và báo cáo cho Hội biết.

  11. Trường hợp Hội viên đi nước ngoài dài hạn (vẫn giữ Quốc tịch Việt Nam) thì phải làm văn bản gửi về Ban Thường vụ Hội (Mẫu số 8) để báo cáo. Hàng năm, Hội viên đó phải thông báo các hoạt động nghệ thuật của mình để Hội biết và nộp Hội phí theo quy định.

  12. Trường hợp Hội viên ra nước ngoài đã nhập Quốc tịch của nước đó (không còn Quốc tịch Việt Nam) thì phải báo cho Hội biết để đưa ra khỏi danh sách Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  13. Trường hợp Hội viên đi nước ngoài quá 02 năm không có liên hệ với Hội và không đóng Hội phí thì Hội xóa tên Hội viên. Khi trở về nước, Hội viên đó nếu có nguyện vọng trở lại sinh hoạt Hội thì phải làm đơn gửi Ban Chấp hành Hội xem xét, giải quyết.

  B/ Đoàn vào

  1. Đối với các đoàn nước ngoài vào theo kế hoạch hoạt động đối ngoại của Hội đã được phê duyệt và sử dụng kinh phí Nhà nước cấp hàng năm cho Hội, Văn phòng TW Hội làm các thủ tục theo quy định. Ban Hợp tác Quốc tế và Văn phòng TW Hội có trách nhiệm lập kế hoạch cụ thể về thời gian khách nước ngoài làm việc ở Việt Nam và kế hoạch sử dụng tài chính trên cơ sở đã được cấp trên phê duyệt trình Ban Thường vụ duyệt và tổ chức thực hiện.

  2. Đối với các đoàn vào Việt Nam làm việc với Hội theo yêu cầu của phía nước ngoài và tự trang trải toàn bộ kinh phí thì Ban Hợp tác Quốc tế và Văn phòng TW Hội hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định để báo cáo Ban Thường vụ phê duyệt và báo cáo lên cơ quan có thẩm quyền. Sau khi đã được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền thì Hội làm giấy mời.

  3. Ban Hợp tác Quốc tế và Văn phòng TW Hội có trách nhiệm theo dõi thực hiện thời gian và kế hoạch làm việc của các đoàn vào theo lời mời của Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  4. Đối với các đoàn nước ngoài vào Việt Nam làm việc với tổ chức, cơ quan khác muốn liên hệ làm việc với Hội Mỹ thuật Việt Nam thì Văn phòng TW Hội báo cáo với Ban Thường vụ Hội để sắp xếp thời gian tiếp đón. Nhân sự tiếp đoàn phải có ít nhất 03 người, bao gồm: đại diện Ban Thường vụ, Ban Hợp tác Quốc tế, Văn phòng TW Hội, Thủ trưởng đơn vị có liên quan.

  6. Việc tiếp đón các đoàn nước ngoài vào làm việc với Hội Mỹ thuật Việt Nam thực hiện chi tiêu theo đúng quy định về tài chính của Bộ Tài chính và phê duyệt của Ban Thường vụ.

  7. Văn phòng TW Hội triển khai đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch, nội dung làm việc, tiếp đón, an toàn cho khách trong thời gian đoàn tại Việt Nam và làm báo cáo lên cấp trên theo quy định.

  ***

  Bản Quy chế về Hợp tác quốc tế của Hội Mỹ thuật Việt Nam đã được Hội nghị Ban Chấp hành Hội khoá VIII thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

  Nơi nhận:

  - Ban Đối ngoại TW (để b/c);

  - Ban Tuyên giáo TW (để b/c);

  - BCH, BKT, BĐN Hội MTVN;

  - Các đ/v trực thuộc Hội;

  - Hội viên Hội MTVN;

  - Lưu HC, TC, ĐN./.

  TM. BAN CHẤP HÀNH

  CHỦ TỊCH HỘI

  Hoạ sĩ Trần Khánh Chương
  PHỤ LỤC 1:

  VĂN BẢN BÁO CÁO BAN TUYÊN GIÁO, BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG

  (Theo mẫu của T”ài liệu phục vụ Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai Quy chế quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại ban hành kèm theo Quyết định số 272-QĐ/TW, ngày 21/1/2015 của Bộ Chính trị khóa IX”)

  - Báo cáo kết quả công tác đối ngoại trong năm và phương hướng hoạt động đối ngoại năm tiếp theo. (Mẫu số 1)

  - Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra - vào đã thực hiện trong năm. (Mẫu số 2)

  - Bảng tổng hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý đi công tác nước ngoài trong năm. (Mẫu số 3)

  - Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn ra năm tiếp theo. (Mẫu số 4)

  - Bảng tổng hợp kế hoạch đoàn vào năm tiếp theo. (Mẫu số 5)

  PHỤ LỤC 2:

  TỜ TRÌNH XIN BỔ SUNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI NGOÀI KẾ HOẠCH

  HOẶC ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI TRONG KẾ HOẠCH

  ĐÃ ĐƯỢC DUYỆT ĐỐI VỚI ĐOÀN RA, ĐOÀN VÀO  Tờ trình gồm có:

  - Lý do phát sinh hoặc điều chỉnh hoạt động đối ngoại.

  - Mục đích, yêu cầu cử hoặc đón đoàn; danh nghĩa đoàn; số lượng, thành phần đoàn và cấp trưởng đoàn; nội dung hoạt động; thời gian và địa bàn hoạt động; đối tác làm việc và mức đọ quan hệ; nguồn kinh phí và các tài liệu, hồ sơ liên quan khác.

  - Đối với các hoạt động đối ngoại khá: thông tin về đối tác nước ngoài; quy mô và thời gian của hoạt động; thành phần tham gia; nội dung hoạt động; nguồn knih phí và kế hoạch triển khai…  PHỤ LỤC 3:

  MẪU ĐƠN XIN RA NƯỚC NGOÀI

  1. Mẫu đơn xin đi nước ngoài của cán bộ,công nhân viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (Mẫu số 6)

  2. Mẫu đơn xin đi nước ngoài của Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam (Mẫu số 7)

  3. Mẫu đơn báo cáo Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam đi nước ngoài dài hạn (vẫn giữ Quốc tịch Việt Nam hoặc cả hai Quốc tịch) (Mẫu số 8)


  Mẫu số 6

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________

  ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

  (Dùng cho cán bộ, công nhân viên Hội Mỹ thuật Việt Nam)

  Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

  Tôi tên là:.......................................................................Nam / Nữ:.................

  Sinh ngày:........................................................Tại:.........................................

  Số CMT hoặc số hộ chiếu: …………………Điện thoại:.................................

  Ngày cấp: …………………………………Nơi cấp:........................................

  Là cán bộ, công nhân viên đang công tác tại Hội Mỹ thuật Việt Nam

  Chức vụ hiện nay:...........................................................................................

  Địa chỉ cơ quan:..............................................................................................

  Đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam cho phép và giúp tôi làm các thủ tục cho chuyến đi.

  Mục đích chuyến đi:........................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  Quốc gia đến:..................................................................................................

  Thời gian: từ ngày …. tháng.. năm 201… đến ngày ….. tháng ….. năm 201..

  Toàn bộ chi phí do phía mời và tôi trực tiếp chi trả.

  Rất mong được Ban Thường vụ xem xét. Trân trọng cảm ơn.

  Ý kiến Ban Thường vụ                                                           Ngày..........tháng.........năm 201….

                                                                                                            Người làm đơn

                                                                                                        (ký và ghi rõ họ tên)


  Mẫu số 7

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________

  ĐƠN XIN ĐI NƯỚC NGOÀI

  (Dùng cho Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam)

  Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

  Tôi tên là:.........................................................................Nam / Nữ:...............

  Hội viên ngành:……………………………….Thuộc Chi hội:.........................

  Số CMT hoặc số hộ chiếu:..............................................................................

  Ngày cấp: …………………………………Nơi cấp:........................................

  Địa chỉ hiện nay:.............................................................................................

  SĐT: ………………………………………… Fax:..........................................

  Tôi nhận được giấy mời của............................................................................

  ........................................................................................................................

  Mục đích chuyến đi:........................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  Quốc gia đến:..................................................................................................

  Thời gian: từ ngày …. tháng …. năm 201… đến ngày ….. tháng ….. năm 201

  Toàn bộ chi phí do phía mời và tôi trực tiếp chi trả.

  Đề nghị Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam cho phép và giúp tôi làm các thủ tục cho chuyến đi.

  Rất mong được Ban Thường vụ xem xét. Trân trọng cảm ơn.

  Ý kiến Ban Thường vụ                                                                 Ngày..........tháng.........năm 201….

                                                                                                                   Người làm đơn

                                                                                                                (ký và ghi rõ họ tên)


  Mẫu số 8

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  __________

  BÁO CÁO

  Về việc Hội viên đi nước ngoài dài hạn

  (Dùng cho Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam)

  Kính gửi: Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam

  Tôi tên là:...........................................................................Nam / Nữ:.............

  Hội viên ngành:………………….......Thuộc Chi hội:......................................

  Số CMT hoặc số hộ chiếu:..............................................................................

  Ngày cấp: …………………………………Nơi cấp:........................................

  Địa chỉ hiện nay:.............................................................................................

  SĐT: ………………………………………… Fax:..........................................

  Quốc gia đi:.....................................................................................................

  Thời gian: từ ngày …. tháng …. năm 201… đến ngày ….. tháng ….. năm 201

  Lý do đi nước ngoài: .......................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  ........................................................................................................................

  Trong thời gian ở nước ngoài tôi sẽ nộp hội phí đầy đủ và thực hiện đúng theo điều lệ và quy chế của Hội đối với một Hội viên.

  Tôi xin báo cáo để Ban Thường vụ được biết. Xin trân trọng cảm ơn.

  Ý kiến Ban Thường vụ                                                                       Ngày..........tháng.........năm 201….

                                                                                                                               Ký tên

                                                                                                                        (ký và ghi rõ họ tên)


Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa