E-mail        Print        Font-size  
 • Quy chế hỗ trợ sáng tạo mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (nhiệm kỳ 2014-2019) giai đoạn (2016-2020)

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM                                                                    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Số: 93/17/BCH                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

                                                                                                                                     __________

                                                                                                                    Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

  QUY CHẾ

  Hỗ trợ sáng tạo mỹ thuật Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019)

  Giai đoạn 2016 - 2020

  Căn cứ Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam khóa VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) đã được Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VIII thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2014.

  Căn cứ Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án tiếp tục hỗ trợ hoat động sáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật, báo chí ở Trung ương và các Hội Văn học Nghệ thuật địa phương, hỗ trợ tác phẩm báo chí chất lượng cao ở các Hội Nhà báo địa phương giai đoạn 2016 - 2020;

  Căn cứ Thông tư số 16/2016/TT-BVHTTDL ngày 27 tháng 12 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn thực hiện Quyết định số 650/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ;

  Căn cứ thực tế tổ chức hỗ trợ sáng tạo Mỹ thuật đã thực hiện của các giai đoạn trước.

  Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) quy định Quy chế Hỗ trợ sáng tạo Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) giai đoạn 2016 - 2020 như sau:

  I. MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG ĐỀ TÀI HỖ TRỢ SÁNG TÁC

  1. Mục đích:

  Kinh phí hỗ trợ của Nhà nước để hỗ trợ sáng tác nhằm tăng thêm nguồn tài chính và nâng cao chất lượng hoạt động sáng tạo các tác phẩm, công trình mỹ thuật, góp phần tạo ra những tác phẩm có chất lượng trong các lĩnh vực sáng tác Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật Ứng dụng, Phê bình Mỹ thuật và công bố tác phẩm.

  Hỗ trợ xuất bản và Tạp chí Mỹ thuật để nâng cao chất lượng sáng tạo góp phần vào sự phát triển của nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  Hỗ trợ, đầu tư sáng tạo theo chiều sâu cho tác giả, nhóm tác giả có nhiều đóng góp về văn học nghệ thuật, báo chí, có nhiều vốn sống nhưng chưa được đầu tư để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng; hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ nghệ sĩ tạo hình, lý luận phê bình mỹ thuật một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn.

  2. Đối tượng:

  - Các Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sáng tác những tác phẩm được công bố có ảnh hưởng đến sự phát triển của Mỹ thuật Việt Nam đương đại thuộc các chuyên ngành: Hội hoạ, Đồ hoạ, Điêu khắc, Mỹ thuật ứng dụng, Phê bình Mỹ thuật có nhu cầu được nhận hỗ trợ sáng tác và thực hiện các quy định về hỗ trợ sáng tác;

  - Các tổ chức, cơ quan trực thuộc Hội Mỹ thuật Việt Nam thực hiện việc sáng tác công bố tác phẩm;

  - Các hoạt động hỗ trợ sáng tác phối hợp với các tổ chức cơ quan khác.

  3. Nội dung đề tài:

  - Lịch sử dân tộc, lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc qua các thời kỳ kháng chiến cứu nước, di sản văn hóa truyền thống dân tộc.

  - Nông nghiệp, nông dân và nông thôn; sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội nông thôn trong thời kỳ mới.

  - Công cuộc đổi mới xây dựng và bảo vệ đất nước; những nhân tố tích cực, những con người tiêu biểu trong xã hội, của thời đại.

  - Thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; dân tộc thiểu số; gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình.

  - Lý luận và phê bình văn học nghệ thuật; chống diễn biến hòa bình, bác bỏ các luận điệu xuyên tạc, chống phá công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo.

  - Hỗ trợ xuất bản và Tạp chí Mỹ thuật để nâng cao chất lượng sáng tạo góp phần vào sự phát triển của nền Mỹ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

  - Quan tâm, tạo điều kiện về vật chất và tinh thần cho các Hội viên trẻ có triển vọng, Hội viên cao tuổi, Hội viên người dân tộc thiểu số.

  - Hỗ trợ, đầu tư sáng tạo theo chiều sâu cho tác giả, nhóm tác giả có nhiều đóng góp về văn học nghệ thuật, báo chí, có nhiều vốn sống nhưng chưa được đầu tư để có thêm nhiều tác phẩm, công trình có chất lượng; hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ, bồi dưỡng tài năng trẻ nhằm xây dựng và phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên một cách toàn diện cả về số lượng và chất lượng, đề cao trách nhiệm công dân và tính tích cực xã hội, đồng hành mạnh mẽ cùng dân tộc, vì lợi ích của dân tộc, không ngừng đổi mới tư duy sáng tạo, nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn...

  II. CÁC HÌNH THỨC HỖ TRỢ SÁNG TÁC

  1. Hỗ trợ đi thực tế sáng tác;

  2. Hỗ trợ tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật;

  3. Hỗ trợ tác giả Hội viên sáng tác tác phẩm;

  4. Hỗ trợ tổ chức, tập thể triển lãm công bố tác phẩm;

  5. Hỗ trợ cá nhân Hội viên trên 70 tuổi hoặc Hội viên đã mất công bố tác phẩm;

  6. Hỗ trợ các cá nhân Hội viên trẻ có triển vọng, Hội viên người dân tộc thiểu số;

  7. Hỗ trợ cho các Chi hội thuộc các tỉnh vùng sâu vùng xa có phong trào mỹ thuật còn yếu kém;

  8. Hỗ trợ tổ chức hội thảo, tọa đàm về mỹ thuật;

  9. Hỗ trợ in ấn các sách nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật;

  10. Hỗ trợ bổ sung để lưu giữ tác phẩm trong Bộ Sưu tập Mỹ thuật của Hội;

  11. Mua tài liệu để cập nhật thông tin mới phục vụ cho sáng tác của Hội viên;

  12. Hỗ trợ cho chi phí, hoạt động khác theo quy định của Chính phủ và Thông tư liên tịch của Bộ Tài chính và Bộ Văn hoá -Thể thao và Du lịch.

  III. QUY ĐỊNH VỀ HỖ TRỢ SÁNG TÁC

  1. Những quy định chung:

  - Việc phân bổ nguồn tài chính hỗ trợ sáng tác của Nhà nước hàng năm cho các hình thức hỗ trợ do Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam quyết định;

  - Căn cứ vào nguồn tài chính hỗ trợ của Nhà nước hàng năm cho Hội Mỹ thuật Việt Nam, căn cứ vào số lượng Hội viên, để việc hỗ trợ sáng tác đúng mục đích, có hiệu quả, đảm bảo sự công bằng về quyền lợi của các Hội viên, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII đã quyết định việc hỗ trợ sáng tác, in ấn tác phẩm đối với cá nhân Hội viên trong nhiệm kỳ 05 năm nhiều nhất không quá 02 lần; đi thực tế và đi dự trại sáng tác trong nhiệm kỳ 05 năm nhiều nhất không quá 02 lần;

  - Về hỗ trợ hội thảo và tọa đàm, mua tài liệu để cập nhật thông tin mới phục vụ cho sáng tác của Hội viên;

  - Tác giả Hội viên dự trại sáng tác tại Nhà sáng tác Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch được kết hợp với hỗ trợ sáng tác của Hội Mỹ thuật Việt Nam thì được tính là một lần dự trại và một lần hỗ trợ sáng tác;

  - Hội viên mất nếu gia đình tổ chức triển lãm cá nhân thì được Hội hỗ trợ 01 lần;

  - Các hoạt động hỗ trợ sẽ được Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam căn cứ vào ngân sách Nhà nước cấp để sắp xếp để đưa vào kế hoạch hàng năm của Hội.

  2. Các quy định cụ thể:

  - Hỗ trợ Hội viên đi thực tế sáng tác: Hàng năm, Hội viên muốn đi thực tế, đề xuất với Chi hội và làm Bản đăng ký đi thực tế (mẫu số 01) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

  - Hỗ trợ Chi hội tổ chức cho Hội viên đi thực tế sáng tác: Hàng năm, Chi hội muốn tổ chức cho Hội viên đi thực tế thì Ban Chấp hành Chi hội làm Bản đăng ký tổ chức đi thực tế (mẫu số 02) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

  - Hỗ trợ Hội viên dự Trại sáng tác mỹ thuật: Hàng năm, Hội viên muốn đi dự trại sáng tác mỹ thuật, đề xuất với Chi hội và làm Bản đăng ký dự trại sáng tác mỹ thuật (mẫu số 03) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

  - Hỗ trợ tổ chức Trại sáng tác mỹ thuật: Hàng năm, Chi hội muốn tổ chức trại sáng tác mỹ thuật thì Ban Chấp hành Chi hội làm Bản đăng ký tổ chức trại sáng tác mỹ thuật (mẫu số 04) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

  - Nghiệm thu hỗ trợ tác phẩm mỹ thuật: Hàng năm, Hội viên có tác phẩm mới sáng tác (theo quy định thời gian sáng tác) dự Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và các triển lãm khác do Hội tổ chức muốn Hội xét hỗ trợ sáng tác thì làm Bản đăng ký nghiệm thu tác phẩm mỹ thuật (mẫu số 05) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội đồng xem xét;

  - Hỗ trợ bổ sung để lưu giữ tác phẩm trong bộ sưu tập Mỹ thuật của Hội: Trên cơ sở các tác phẩm được giải thưởng hàng năm của các Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và tác phẩm dự trại sáng tác, việc xét chọn hỗ trợ bổ sung được thực hiện do Hội đồng xem xét;

  - Hỗ trợ tổ chức, tập thể triển lãm công bố tác phẩm: Hàng năm, Chi hội, Văn phòng Hội, Văn phòng Đại diện phía Nam, Câu lạc bộ mỹ thuật,… muốn tổ chức triển lãm chung thì làm Bản đăng ký triển lãm công bố tác phẩm (đối với Chi hội) (mẫu số 06) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

  - Hỗ trợ cá nhân Hội viên trên 70 tuổi triển lãm công bố tác phẩm: Hàng năm, Hội viên trên 70 tuổi muốn Hội xét hỗ trợ công bố tác phẩm thì làm Bản đăng ký công bố tác phẩm (đối với Hội viên cao tuổi) (mẫu số 07) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

  - Hỗ trợ cá nhân Hội viên Hội viên đã mất công bố tác phẩm: Đối với Hội viên đã mất, gia đình muốn Hội xét hỗ trợ công bố tác phẩm thì làm Bản đăng ký công bố tác phẩm (đối với Hội viên đã mất) (mẫu số 08) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

  - Hỗ trợ tổ chức hội thảo, tọa đàm về mỹ thuật: Hàng năm, Hội tổ chức hội thảo, tọa đàm theo kế hoạch;

  - Hỗ trợ in ấn các sách nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật: Hội viên muốn Hội xét hỗ trợ in ấn các sách nghiên cứu, lý luận phê bình mỹ thuật và tuyển tập tác phẩm mỹ thuật thì làm Bản đăng ký hỗ trợ in sách mỹ thuật Sách Lý luận phê bình và Tuyển tập tác phẩm mỹ thuật) (mẫu số 09) gửi về Văn phòng Hội để tổng hợp và Hội xem xét đưa vào kế hoạch năm;

  - Mua tài liệu để cập nhật thông tin mới phục vụ cho sáng tác của Hội viên: Văn phòng Hội lập kế hoạch để Ban Thường vụ xem xét quyết định.

  3. Kinh phí cho từng hình thức hỗ trợ và loại hình tác phẩm:

  Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam hàng năm căn cứ vào kinh phí hỗ trợ của Nhà nước cấp cho Hội để quy định cụ thể kinh phí cho từng hình thức hỗ trợ và loại hình tác phẩm.

  IV. QUY ĐỊNH VỀ NGHIỆM THU HỖ TRỢ SÁNG TÁC

  1. Điều kiện để nghiệm thu hỗ trợ tác phẩm:

  - Tác phẩm mới của tác giả là Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, có bản đăng ký nghiệm thu tác phẩm mỹ thuật, tác phẩm nghiên cứu lý luận phê bình mỹ thuật;

  - Các tác phẩm đề nghị nghiệm thu phải đúng với đề tài, chất liệu, năm sáng tác đã đăng ký;

  - Tác phẩm phải được gửi đến Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật hàng năm và các triển lãm mỹ thuật lớn mà Hội có kế hoạch nghiệm thu;

  - Đối với tác phẩm nghiệm thu để bổ sung, lưu giữ tác phẩm trong Bộ Sưu tập Mỹ thuật của Hội được thực hiện sau khi trại sáng tác hoặc triển lãm kết thúc;

  - Tác phẩm được hỗ trợ sáng tác phải là tác phẩm chưa được Hội Mỹ thuật Việt Nam hoặc các Hội Văn học Nghệ thuật khác hỗ trợ.

  2. Thứ tự ưu tiên nghiệm thu hỗ trợ sáng tác:

  - Tác giả có tác phẩm đạt chất lượng cao, đạt Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, Giải thưởng Mỹ thuật toàn quốc, các giải thưởng chính thức của Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật hoặc Giải thưởng của các Triển lãm Mỹ thuật lớn ở trong nước, triển lãm mỹ thuật ở nước ngoài;

  - Tác phẩm đạt chất lượng tốt với những đề tài mà Đảng và Nhà nước khuyến khích sáng tác;

  - Tác giả có tác phẩm tốt nhưng chưa nhận hỗ trợ lần nào hoặc chưa hết tiêu chuẩn 02 lần trong một nhiệm kỳ 05 năm.

  3. Quy trình nghiệm thu tác phẩm tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và dự Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật:

  a. Các tác phẩm nghiệm thu được Văn phòng Hội lập thành danh sách trên cơ sở các Bản đăng ký nghiệm thu tác phẩm mỹ thuật do các Hội viên có tác phẩm tự đề xuất.

  b. Hội thành lập Hội đồng nghiệm thu tác phẩm cho từng vụ việc.

  c. Quy trình nghiệm thu:

  - Vòng 1: Trên cơ sở các tác phẩm của các tác giả đề nghị nghiệm thu Hội đồng đề xuất các tác phẩm đủ điều kiện nghiệm thu bằng phiếu đỏ. Tổ thư ký dán mã số theo số thứ tự tác phẩm đã ghi trong danh sách đề nghị nghiệm thu.

  - Vòng 2: Hội đồng nhận phiếu nghiệm thu có danh sách tác giả, tác phẩm đã qua vòng 1 (sau khi Tổ thư ký đã xoá tên những tác phẩm không gửi đến triển lãm hoặc không được Hội đồng đề nghị ở vòng 1). Căn cứ vào số lượng tác phẩm được phân bổ để nghiệm thu cho từng khu vực, từng triển lãm. Uỷ viên Hội đồng viết vào phiếu nghiệm thu loại A hoặc loại B cho các tác phẩm đồng ý nghiệm thu, ghi “không” cho các tác phẩm không đồng ý nghiệm thu. (Loại A: chỉ chọn từ các tác phẩm được Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam, giải chính thức (A, B, C) tại Triển lãm Mỹ thuật Khu vực và Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật. Loại B đối với tác phẩm được chọn từ các Giải thưởng Triển lãm Mỹ thuật Khu vực, Giải thưởng Ngành Phê bình Mỹ thuật và các tác phẩm có nội dung, chất lượng nghệ thuật tốt).

  - Hội đồng gửi lại phiếu nghiệm thu cho Tổ thư ký để tổng hợp. Tổ thư ký chuyển kết quả nghiệm thu cho Chủ tịch Hội đồng công bố theo nguyên tắc: Những tác phẩm được nghiệm thu loại A phải có quá 1/2 thành viên Hội đồng cho A. Những tác phẩm được nghiệm thu loại B phải có quá 1/2 thành viên Hội đồng cho A và B. Trường hợp số lượng tác phẩm đề nghị nghiệm thu quá số lượng quy định Hội đồng xem xét để bỏ bớt theo đúng số lượng. Trường hợp chưa đủ số lượng tác phẩm nghiệm thu, Hội đồng thảo luận để chọn tác phẩm có số phiếu sát với tác phẩm được nghiệm thu.

  - Uỷ viên Hội đồng nghiệm thu ký vào biên bản.

  - Danh sách các tác phẩm được nghiệm thu hỗ trợ sáng tác được tập hợp về Văn phòng Hội để trình Ban Thường vụ xem xét, Chủ tịch Hội ký quyết định.

  - Trường hợp có khiếu nại Hội viên không được hỗ trợ thì Chủ tịch Hội đồng xét hỗ trợ (theo khu vực hay theo triển lãm) xem xét và trả lời với người khiếu nại.

  - Trường hợp phát hiện tác phẩm được hỗ trợ vi phạm các quy định (không đúng thời gian sáng tác, sai kích thước…) thì Ban Thường vụ Hội xem xét thu hồi tiền hỗ trợ của tác phẩm đó.

  4. Quy định về thủ tục thanh toán hỗ trợ:

  - Các tác giả có tác phẩm được nghiệm thu hỗ trợ phải chụp ảnh tác phẩm kích thước (15x18cm) gửi về Văn phòng Hội để lưu hồ sơ và làm các thủ tục tài chính (hợp đồng hỗ trợ và thanh lý hợp đồng) theo quy định của Hội.

  - Đối với Hội viên ở Khu vực I đến khu vực V nhận tiền hỗ trợ tại Văn phòng Hội. Các Hội viên ở Khu vực VI đến Khu vực VIII nhận tiền hỗ trợ tại Văn phòng đại diện phía Nam.

  - Trong trường hợp Hội viên ở xa không có điều kiện đến ký hợp đồng và nhận tiền hỗ trợ thì Văn phòng Hội hoặc Văn phòng đại diện phía Nam sẽ liên hệ với tác giả để gửi bản hợp đồng và bản thanh lý hợp đồng cho tác giả ký và chuyển lại cho Văn phòng (kèm theo giấy uỷ quyền ghi rõ địa chỉ, điện thoại, số tài khoản) để Văn phòng Hội làm thủ tục chuyển tiền đến tác giả. Khi nhận được tiền tác giả phải thông báo lại cho Văn phòng.

  - Trường hợp tác giả uỷ quyền cho người khác đến nhận thay thì phải có giấy chứng minh thư và giấy xác nhận của cơ quan đang công tác hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

  V. QUY ĐỊNH TRÁCH NHIỆM CỦA VĂN PHÒNG HỘI

  - Hàng năm, trên cơ sở tài chính Nhà nước hỗ trợ sáng tác, Văn phòng Hội lập kế hoạch, phân bổ kinh phí hỗ trợ, đề xuất mức hỗ trợ cho từng hình thức hỗ trợ và chi phí phục vụ hỗ trợ sáng tác;

  - Văn phòng Hội làm báo cáo tổng kết công tác hỗ trợ hàng năm;

  - Văn phòng Hội căn cứ vào Quy chế Ban Thường vụ Hội đã phê duyệt để tổ chức thực hiện. Trường hợp đặc biệt không quy định trong quy chế, Văn phòng Hội báo Ban Thường vụ Hội xem xét giải quyết.

  VI. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Bản Quy chế Hỗ trợ sáng tạo Mỹ thuật của Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) giai đoạn 2016 - 2020 này được Ban Chấp hành thông qua tại kỳ họp thứ 6 ngày 17 tháng 3 năm 2017 và được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2017, thay thế cho các Quy chế trước đây.

  Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Trung ương Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

  Nơi nhận:

  - Các UV BCH;

  - Hội viên Hội MTVN;

  - Lưu VP.

  TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

  CHỦ TỊCH HỘI

  Đã ký

  Hoạ sĩ Trần Khánh Chương

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa