E-mail        Print        Font-size  
 • QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI HỘI HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

     Căn cứ Điều 19 Chi hội trong Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Mỹ thuật Việt Nam đã được Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ VIII thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2014.

  Ban Chấp hành Hội Mỹ thuật Việt Nam khoá VIII (Nhiệm kỳ 2014 - 2019) quy định Quy chế Tổ chức và hoạt động của Chi hội cơ sở Hội Mỹ thuật Việt Nam như sau:

  I. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI HỘI

  Điều 19. Chi hội

  1. Chi hội là tổ chức cơ sở của Hội được thành lập ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có từ 03 hội viên trở lên. Đối với những tỉnh, thành phố có đông hội viên, Chi hội được thành lập theo chuyên ngành và loại hình công tác. Trường hợp chuyên ngành có đông hội viên thì chia thành nhiều Chi hội, mỗi Chi hội không quá 130 hội viên để thuận tiện cho sinh hoạt Chi hội. Chi hội hoạt động dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ Hội. Chi hội không có tài khoản và con dấu riêng. Ban Chấp hành Hội quyết định thành lập hoặc giải thể Chi hội.

  2. Chi hội Hội Mỹ thuật Việt Nam tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có nhiệm vụ quản lý hội viên, tổ chức các hoạt động chuyên môn trong Chi hội, triển khai các nghị quyết, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành và Ban Thường vụ. Tổng hợp nguyện vọng và kiến nghị của hội viên báo cáo với Ban Chấp hành hoặc Ban Thường vụ. Phối hợp hoạt động mỹ thuật với các Chi hội khác và với Hội hoặc Phân Hội Mỹ thuật thuộc Hội Văn học nghệ thuật địa phương. Chi hội đề xuất khen thưởng, kỷ luật hội viên trong Chi hội. Giải quyết các công việc khác do Ban Thường vụ uỷ nhiệm.

  3. Số lượng uỷ viên Ban Chấp hành từng Chi hội do Ban Chấp hành Hội quy định. Ban Chấp hành Chi hội do hội viên trong Chi hội bầu bằng phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) số hội viên trong Chi hội dự Đại hội tán thành. Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.

  Chi hội trưởng, Chi hội phó do Ban Chấp hành Chi hội bầu trong số các thành viên Ban Chấp hành Chi hội bằng phiếu kín và phải được trên 1/2 (một phần hai) thành viên Ban Chấp hành Chi hội tán thành. Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.

  4. Việc bổ sung hoặc miễn nhiệm Chi hội trưởng, Chi hội phó và Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội do thành viên Ban Chấp hành Chi hội hoặc trên 1/2 (một phần hai) số hội viên trong Chi hội đề nghị, Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.

  5. Trường hợp Chi hội mới thành lập, Ban Thường vụ chỉ định Ban Chấp hành lâm thời hoặc Quyền Chi hội trưởng cho đến Đại hội Chi hội gần nhất để bầu Ban Chấp hành Chi hội hoặc Chi hội trưởng.

  6. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Chi hội theo nhiệm kỳ của Ban Chấp hành Hội.

  7. Quy chế về tổ chức và hoạt động của Chi hội do Ban Chấp hành Hội ban hành.

  II. TIÊU CHUẨN UỶ VIÊN BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI

  1. Là hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam sinh hoạt trong Chi hội, được hội viên trong Chi hội tín nhiệm;

  2. Có khả năng tổ chức công việc, nhiệt tình công tác Chi hội;

  3. Tích cực hoạt động sáng tác, triển lãm;

  4. Có sức khỏe, có thời gian và điều kiện hoạt động Chi hội.

  III. QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI

  A. Tổ chức Ban Chấp hành Chi hội:

  1. Số lượng Ban Chấp hành Chi hội được quy định trên cơ sở số lượng hội viên trong Chi hội. Cụ thể như sau:

  - Chi hội có từ 03 đến 05 hội viên - 01 Chi hội trưởng;

  - Chi hội có từ 06 đến 09 hội viên - 01 Chi hội trưởng và 01 Chi hội phó;

  - Chi hội có từ 10 dến 50 hội viên - Ban Chấp hành Chi hội gồm 03 người trong đó có 01 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó và một Uỷ viên;

  - Chi hội có từ 51 hội viên trở lên - Ban Chấp hành Chi hội gồm 05 người trong đó có 01 Chi hội trưởng, 01 Chi hội phó, và 03 Uỷ viên.

  2. Ban Chấp hành Chi hội hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách - Từng Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội được phân công những nhiệm vụ cụ thể.

  B. Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Chi hội:

  1. Phân công các thành viên Ban Chấp hành Chi hội phụ trách từng mảng công việc của Chi hội đối với các Ban Chấp hành Chi hội có từ 02 Uỷ viên trở lên.

  2. Các thành viên của Ban Chấp hành Chi hội có trách nhiệm sắp xếp thời gian để tham gia đầy đủ các hoạt động của Ban Chấp hành Chi hội khi được phân công.

  3. Quản lý hội viên trong Chi hội - Tổ chức các cuộc họp hoặc sinh hoạt của Chi hội. Tổ chức các hoạt động chuyên môn trong Chi hội, quan hệ chặt chẽ với Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và các Chi hội khác để tổ chức các hoạt động chuyên môn.

  4. Triển khai các nghị quyết, kế hoạch công tác của Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ đến từng hội viên - Đề xuất triển lãm mỹ thuật, cử hội viên đi dự trại sáng tác, đi thực tế, tham gia triển lãm theo quy định của Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ. Phối hợp tổ chức Triển lãm Mỹ thuật Khu vực hàng năm.

  5. Tập hợp nguyện vọng và kiến nghị của hội viên báo cáo với Ban Chấp hành Hội và Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  6. Phát triển hội viên mới.

  7. Đề nghị khen thưởng - kỷ luật hội viên để Ban Chấp hành Hội xem xét, quyết định.

  8. Thăm hỏi hội viên ốm đau, phúng viếng hội viên từ trần, đề nghị trợ cấp cho hội viên khi gặp khó khăn đột xuất.

  9. Quản lý thu - chi Hội phí của Chi hội (theo mẫu Sổ Thu - Chi Hội phí do Ban Chấp hành quy định) cuối năm phải báo cáo về Ban Chấp hành kết quả thu - chi Hội phí. Riêng các Chi hội thuộc Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh, Văn phòng Hội và Văn phòng Đại diện phía Nam trực tiếp thu Hội phí.

  10. Làm báo cáo công tác hàng năm (bao gồm báo cáo công tác, báo cáo thu - chi hội phí) và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Ban Chấp hành Hội.

  11. Giải quyết các công việc do Ban Chấp hành Hội hoặc Ban Thường vụ Hội Mỹ thuật Việt Nam uỷ nhiệm.

  12. Chi hội trưởng là người quyết định triệu tập cuộc họp Chi hội, trường hợp đặc biệt Chi hội trưởng uỷ nhiệm cho Chi hội phó triệu tập cuộc họp, nhưng nội dung cuộc họp phải được Chi hội trưởng nhất trí. Riêng các Chi hội ở Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh khi triệu tập cuộc họp phải báo cáo cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch biết để bố trí Văn phòng giúp đỡ tổ chức các cuộc họp.

  13. Uỷ viên Ban Chấp hành Chi hội vì lý do sức khoẻ hoặc lý do khác sau một năm không thể tham gia các hoạt động Ban Chấp hành Chi hội thì tự nguyện xin rút khỏi Ban Chấp hành Chi hội để Ban Chấp hành Chi hội bầu bổ sung nhằm đảm bảo hoạt động của Ban Chấp hành Chi hội được thuận lợi.

  14. Trường hợp có trên 1/2 (một phần hai) hội viên trong Chi hội đề nghị xem xét tư cách về một thành viên Ban Chấp hành Chi hội thì Ban Chấp hành Chi hội báo cáo về Ban Chấp hành Hội cho ý kiến chỉ đạo. Nếu phải xem xét miễn nhiệm, thì Ban Chấp hành Chi hội triệu tập toàn thể hội viên trong Chi hội họp để xem xét và biểu quyết. Nếu có trên 1/2 (một phần hai) hội viên biểu quyết miễn nhiệm thì bầu bổ sung người thay thế vào Ban Chấp hành Chi hội và báo cáo kết quả về Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.

  15. Ban Chấp hành Chi hội không hoàn thành nhiệm vụ đã quy định, nếu có trên 1/2 (một phần hai) hội viên đề nghị miễn nhiệm thì Ban Chấp hành Hội có quyền ra quyết định miễn nhiệm Ban Chấp hành Chi hội và chỉ định quyền Chi hội trưởng mới để điều hành hoạt động của Chi hội cho đến khi Chi hội bầu được Ban Chấp hành Chi hội mới và báo cáo kết quả về Chủ tịch Hội ra quyết định công nhận.

  IV. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

  Bản Quy chế này đã được Hội nghị Ban Chấp hành Hội khoá VIII kỳ họp thứ hai thông qua ngày 13 tháng 03 năm 2015 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

  Trong quá trình thực hiện có điều gì chưa phù hợp, Ban Chấp hành Hội sẽ xem xét, bổ sung, sửa đổi trong các kỳ họp sau./.

   

  TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

  CHỦ TỊCH HỘI

  Hoạ sĩ Trần Khánh Chương

Share:         LinkHay.com