E-mail        Print        Font-size  
 • TỔ CHỨC HỘI

   

  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH - CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH-

  BAN THƯỜNG VỤ HỘI - HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT- BAN KIỂM TRA CỦA HỘI VÀ

  BAN CHUYÊN NGÀNH - HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGÀNH

  QUA CÁC NHIỆM KỲ

  (xếp theo a, b, c)

  ĐẠI HỘI LẦN THỨ NHẤT

  KHÓA I (1957-1983)

  Đại hội toàn thể từ 26/3/1957, với 108 Hội viên.

  Ban lãnh đạo gồm:

  I. BAN CHẤP HÀNH

  1. Phan Kế An

  2. Nguyễn Bích

  3. Trần Văn Cẩn

  4. Nguyễn Phan Chánh

  5. Diệp Minh Châu

  6. Nguyễn Tiến Chung

  7. Nguyễn Đỗ Cung

  8. Huỳnh Văn Gấm

  9. Mai Văn Hiến

  10. Nguyễn Trọng Hợp

  11. Hoàng Kiệt

  12. Nguyễn Thị Kim

  13. Nguyễn Khang

  14. Trần Văn Lắm

  15. Lê Quốc Lộc

  16. Nguyễn Tư Nghiêm

  17. Nguyễn Sỹ Ngọc

  18. Lương Xuân Nhị

  19. Nguyễn Sáng

  20. Nguyễn Vạn Thọ (Nam Sơn)

  21. Trần Đình Thọ

  22. Huỳnh Văn Thuận

  23. Nguyễn Cao Thương

  24. Nguyễn Văn Tỵ

  25. Lê Vinh

  BỔ SUNG BAN CHẤP HÀNH KHÓA I

  1. Cổ Tấn Long Châu  (Bổ sung 1980)

  2. Nguyễn Thanh Châu  (Bổ sung 1980)

  3. Huỳnh Phương Đông  (Bổ sung 1980)

  4. Nguyễn Như Huân (Thái Hà) (Bổ sung 1980)

  5. Vũ Giáng Hương  (Bổ sung 1968)

  6. Đặng Thị Khuê  (Bổ sung 1980)

  7. Xu Man   (Bổ sung 1980)

  8. Vi Kiến Minh   (Bổ sung 1980)

  9. Nguyễn Văn Mười  (Bổ sung 1980)

  10. Quách Phong   (Bổ sung 1980)

  11. Lều Thị Phương  (Bổ sung 1980)

  12. Nguyễn Phước Sanh  (Bổ sung 1980)

  13. Quang Thọ   (Bổ sung 1968)

  14. Nguyễn Thụ   (Bổ sung 1968)

  15. Nguyễn Thế Vinh  (Bổ sung 1968)

  16. Dương Viên  (Bổ sung 1980)

  II. BAN THƯỜNG VỤ

  1. Nguyễn Văn Tỵ - Tổng thư ký (từ 1957- 1958)

  2. Trần Văn Cẩn - Tổng thư ký (từ 1958- 1983)

  3. Nguyễn Sỹ Ngọc - Phó tổng thư ký (từ 1957- 1958)

  4. Phan Kế An - Phó tổng thư ký (từ 1958- 1978)

  5. Trần Văn Lắm - Phó tổng thư ký (từ 1958- 1983)

  6. Huỳnh Văn Thuận - Phó tổng thư ký (từ 1958- 1983)

  7. Dương Viên - Phó tổng thư ký (từ 1982- 1983)

  8. Diệp Minh Châu - Uỷ viên thường vụ (từ 1957- 1983)

  9. Nguyễn Thanh Châu - Uỷ viên thường vụ (từ 1980- 1983)

  10. Nguyễn Đỗ Cung - Uỷ viên thường vụ (từ 1957- 1977)

  11. Huỳnh Văn Gấm - Uỷ viên thường vụ (từ 1968- 1983)

  12. Mai Văn Hiến - Uỷ viên thường vụ (từ 1963- 1983)

  13. Nguyễn Khang - Uỷ viên thường vụ (từ 1957- 1983)

  14. Đặng Thị Khuê - Uỷ viên thường vụ (từ 1980- 1983)

  15. Hoàng Kiệt - Uỷ viên thường vụ (từ 1957- 1960)

  16. Lê Quốc Lộc - Uỷ viên thường vụ (từ 1968- 1983)

  17. Quách Phong - Uỷ viên thường vụ (từ 1980- 1983)

  18. Nguyễn Phước Sanh - Uỷ viên thường vụ (từ 1980- 1983)

  19. Trần Đình Thọ - Uỷ viên thường vụ (từ 1968- 1983)

  ĐẠI HỘI LẦN THỨ HAI

  KHÓA II (1983 - 1989)

  Đại hội đại biểu từ 5/10 đến 7/10/1983, tại Cung Văn hóa Thiếu nhi Hà Nội với 147 đại biểu cho 547 hội viên. Đại hội đổi tên Hội Mỹ thuật Việt Nam thành Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam.

  Ban lãnh đạo gồm:

  I. BAN CHẤP HÀNH

  1. Phan Kế An

  2. Lê Thị Kim Bạch

  3. Trần Gia Bích

  4. Tạ Quang Bạo

  5. Trần Văn Cẩn

  6. Cổ Tấn Long Châu

  7. Nguyễn Thanh Châu

  8. Ngô Phương Cúc

  9. Bửu Chỉ

  10. Lương Xuân Đoàn

  11. Huỳnh Phương Đông

  12. Phạm Đỗ Đồng

  13. Nguyễn Hải

  14. Trần Lưu Hậu

  15. Đặng Thu Hương

  16. Vũ Giáng Hương

  17. Nguyễn Thị Kim

  18. Đặng Thị Khuê

  19. Vũ Trung Lương

  20. Xu Man

  21. Phạm Mười

  22. Nguyễn Thế Minh

  23. Lương Xuân Nhị

  24. Đỗ Thị Ninh

  25. Quách Phong

  26. Nguyễn Quân

  27. Nguyễn Phước Sanh

  28. Đặng Đức Sinh

  29. Phạm Thanh Tâm

  30. Võ Văn Tấn

  31. Lê Công Thành

  32. Ca Lê Thắng

  33. Trần Đình Thọ

  34. Huỳnh Văn Thuận

  35. Nguyễn Văn Tỵ

  36. Nguyễn Thanh Tịnh

  37. Nguyễn Thụ

  38. Hoàng Trầm

  39. Nguyễn Trung

  40. Đào Minh Tri

  41. Thẩm Đức Tụ

  42. Dương Viên

  43. Nguyễn Thế Vinh

  II. CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH

  1. Trần Văn Cẩn - Chủ tịch

  2. Huỳnh Văn Thuận - Phó chủ tịch

  III. BAN THƯ KÝ

  1. Dương Viên - Tổng thư ký

  2. Nguyễn Phước Sanh - Uỷ viên

  3. Đặng Thị Khuê - Uỷ viên

  4. Cổ Tấn Long Châu - Uỷ viên

  5. Nguyễn Thanh Châu - Uỷ viên

  6. Đặng Đức Sinh - Uỷ viên

  7. Nguyễn Quân - Uỷ viên

  IV. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

  1. Trần Văn Cẩn - Chủ tịch

  2. Huỳnh Văn Thuận - Phó chủ tịch

  3. Phan Kế An - Uỷ viên

  4. Lê Thị Kim Bạch - Uỷ viên

  5. Tạ Quang Bạo - Uỷ viên

  6. Trần Gia Bích - Uỷ viên

  7. Cổ Tấn Long Châu - Uỷ viên

  8. Nguyễn Thanh Châu - Uỷ viên

  9. Nguyễn Hải - Uỷ viên

  10. Trần Lưu Hậu - Uỷ viên

  11. Đặng Thị Khuê - Uỷ viên

  12. Phạm Mười - Uỷ viên

  13. Vũ Duy Nghĩa - Uỷ viên

  14. Lương Xuân Nhị - Uỷ viên

  15. Nguyễn Quân - Uỷ viên

  16. Nguyễn Phước Sanh - Uỷ viên

  17. Đặng Đức Sinh - Uỷ viên

  18. Lê Công Thành - Uỷ viên

  19. Trần Đình Thọ - Uỷ viên

  20. Nguyễn Thụ - Uỷ viên

  21. Hoàng Trầm - Uỷ viên

  22. Nguyễn Văn Tỵ - Uỷ viên

  23. Dương Viên - Uỷ viên

  V. BAN KIỂM TRA

  1. Lương Xuân Nhị - Trưởng ban

  2. Trần Thị Thanh Ngọc - Uỷ viên

  3. Nguyễn Thế Hùng - Uỷ viên

  VI. BAN CHUYÊN NGÀNH

  A. BAN CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

  1. Trần Lưu Hậu - Trưởng ngành

  2. Cổ Tấn Long Châu - Phó trưởng ngành

  3. Bửu Chỉ - Uỷ viên

  4. Lương Xuân Đoàn - Uỷ viên

  5. Đặng Thu Hương - Uỷ viên

  6. Xu Man - Uỷ viên

  7. Phạm Thanh Tâm - Uỷ viên

  8. Nguyễn Trung - Uỷ viên

  9. Nguyễn Văn Tỵ - Uỷ viên

  B. BAN CHUYÊN NGÀNH ĐỒ HỌA

  1. Phan Kế An - Trưởng ngành

  2. Vũ Duy Nghĩa - Phó trưởng ngành

  3. Cửu Long Giang - Phó trưởng ngành

  4. Nguyễn Xuân Đông - Uỷ viên

  5. Vũ Huyên - Uỷ viên

  6. Trần Thị Thục Phi - Uỷ viên

  7. Lê Thanh Đức - Uỷ viên

  8. Trần Việt Sơn - Uỷ viên

  C. BAN CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

  1. Nguyễn Phước Sanh - Trưởng ngành

  2. Phạm Mười - Phó trưởng ngành

  3. Lê Công Thành - Phó trưởng ngành

  4. Tạ Quang Bạo - Uỷ viên

  5. Nguyễn Thị Kim - Uỷ viên

  6. Nguyễn Hải - Uỷ viên

  7. Thanh Tịnh - Uỷ viên

  D. BAN CHUYÊN NGÀNH TRANG TRÍ

  1. Trần Gia Bích - Trưởng ngành

  2. Trần Khánh Chương - Phó trưởng ngành

  3. Nguyễn Như Huân (Thái Hà) - Phó trưởng ngành

  4. Đào Đức - Uỷ viên

  5. Lê Quốc Lộc - Uỷ viên

  6. Hồ Thọ - Uỷ viên

  E. BAN CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN - PHÊ BÌNH

  1. Trần Đình Thọ - Trưởng ngành

  2. Nguyễn Quân - Phó trưởng ngành

  3. Thái Hanh - Uỷ viên

  4. Nguyễn Phúc - Uỷ viên

  5. Nguyễn Trân - Uỷ viên

  6. Chu Quang Trứ - Uỷ viên

  7. Thái Bá Vân - Uỷ viên

  VII. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH

  A. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

  1. Trần Lưu Hậu - Chủ tịch

  2. Nguyễn Văn Tỵ - Phó chủ tịch

  3. Hoàng Trầm - Phó chủ tịch

  4. Phan Kế An - Uỷ viên

  5. Lê Thị Kim Bạch - Uỷ viên

  6. Cổ Tấn Long Châu - Uỷ viên

  7. Bửu Chỉ - Uỷ viên

  8. Lương Xuân Đoàn - Uỷ viên

  9. Đặng Thị Khuê - Uỷ viên

  10. Đặng Thu Hương - Uỷ viên

  11. Lương Xuân Nhị - Uỷ viên

  12. Đỗ Thị Ninh - Uỷ viên

  13. Vũ Trung Lương - Uỷ viên

  14. Quách Phong - Uỷ viên

  15. Phạm Thanh Tâm - Uỷ viên

  16. Nguyễn Thụ - Uỷ viên

  17. Nguyễn Trung - Uỷ viên

  B. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH ĐỒ HỌA

  1. Phan Kế An - Chủ tịch

  2. Vũ Duy Nghĩa - Phó chủ tịch

  3. Cửu Long Giang - Phó chủ tịch

  4. Đường Ngọc Cảnh - Uỷ viên

  5. Phạm Văn Đôn - Uỷ viên

  6. Lê Thanh Đức - Uỷ viên

  7. Trần Thị Thục Phi - Uỷ viên

  8. Đặng Đức Sinh - Uỷ viên

  9. Trần Việt Sơn - Uỷ viên

  10. Trịnh Quốc Thụ - Uỷ viên

  11. Nguyễn Thanh Châu - Uỷ viên

  C. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

  1. Nguyễn Phước Sanh - Chủ tịch

  2. Lê Công Thành - Phó chủ tịch

  3. Tạ Quang Bạo - Uỷ viên

  4. Nguyễn Thị Kim - Uỷ viên

  5. Nguyễn Hải - Uỷ viên

  6. Phan Gia Hương - Uỷ viên

  7. Phạm Mười - Uỷ viên

  8. Võ Văn Tấn - Uỷ viên

  9. Trần Tía - Uỷ viên

  10. Nguyễn Thanh Tịnh - Uỷ viên

  D. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH TRANG TRÍ

  1. Trần Gia Bích - Chủ tịch

  2. Lương Thanh Tòng - Phó chủ tịch

  3. Trần Khánh Chương - Uỷ viên

  4. Đào Đức - Uỷ viên

  5. Lê Quốc Lộc - Uỷ viên

  6. Lê Thanh - Uỷ viên

  7. Hồ Thọ - Uỷ viên

  8. Nguyễn Văn Y - Uỷ viên

  E. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

  1. Trần Đình Thọ - Chủ tịch

  2. Đặng Đức Sinh - Phó chủ tịch

  3. Hà Thị Hạnh - Uỷ viên

  4. Nguyễn Phúc - Uỷ viên

  5. Nguyễn Quân - Uỷ viên

  6. Nguyễn Phước Sanh - Uỷ viên

  7. Chu Quang Trứ - Uỷ viên

  8. Nguyễn Văn Tỵ - Uỷ viên

  9. Thái Bá Vân - Uỷ viên

  10. Nguyễn Thế Vinh - Uỷ viên

  ĐẠI HỘI LẦN THỨ BA HỘI NGHỆ SĨ TẠO HÌNH VIỆT NAM

  KHÓA III (1989- 1994)

  Đại hội toàn thể từ 4/5 đến 7/5/1989 tại Hội trường Nhà khách Chính phủ, với gần 800 Hội viên.

  Ban lãnh đạo gồm:

  I. BAN THƯ KÝ

  1. Dương Viên - Tổng thư ký

  2. Vũ Giáng Hương - Phó tổng thư ký

  3. Quách Phong - Phó tổng thư ký

  4. Trần Lưu Hậu - Uỷ viên

  II. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

  1. Trần Lưu Hậu - Chủ tịch

  2. Vũ Duy Nghĩa - Uỷ viên

  3. Quách Phong - Uỷ viên

  4. Nguyễn Văn Tỵ - Uỷ viên

  III. BAN KIỂM TRA

  1. Phạm Vũ Triều Dương - Trưởng ban

  2. Nguyễn Huy Toàn - Phó ban

  3. Phan Kế An - Uỷ viên

  4. Lê Quốc Bảo - Uỷ viên


  IV. BAN CHUYÊN NGÀNH

  A. BAN CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

  1. Văn Đa - Trưởng ngành

  2. Trần Huy Oánh - Phó trưởng ngành

  3. Phạm Công Thành - Uỷ viên

  4. Trịnh Quốc Thụ - Uỷ viên

  5. Lưu Yên - Uỷ viên

  B. BAN CHUYÊN NGÀNH ĐỒ HỌA

  1. Phan Kế An - Trưởng ngành

  2. Vũ Huyên - Uỷ viên

  3. Vũ Duy Nghĩa - Uỷ viên

  C. BAN CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

  1. Dương Đăng Cẩn - Trưởng ngành

  2. Trần Tuy - Phó trưởng ngành

  3. Vương Học Báo - Uỷ viên

  D. BAN CHUYÊN NGÀNH TRANG TRÍ

  1. Trần Khánh Chương - Trưởng ngành

  2. Lê Huy Văn - Phó trưởng ngành

  3. Bùi Huy Hiếu - Uỷ viên

  4. Vũ Nhâm - Uỷ viên

  5. Lê Thanh - Uỷ viên

  E. BAN CHUYÊN NGÀNH LÝ LUẬN PHÊ BÌNH

  1. Nguyễn Ngọc Dũng - Trưởng ngành

  2. Lê Quốc Bảo - Phó ngành

  3. Nguyễn Đỗ Bảo - Uỷ viên

  V. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH

  A. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

  1. Văn Đa - Chủ tịch

  2. Huy Oánh - Uỷ viên

  3. Phạm Công Thành - Uỷ viên

  4. Trịnh Quốc Thụ - Uỷ viên

  5. Lưu Yên - Uỷ viên

  B. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH ĐỒ HỌA

  1. Phan Kế An - Chủ tịch

  2. Phạm Văn Đôn - Uỷ viên

  3. Trần Nguyên Đán - Uỷ viên

  4. Nguyễn Nghiêm - Uỷ viên

  C. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

  1. Dương Đăng Cẩn - Chủ tịch

  2. Vương Học Báo - Uỷ viên

  3. Nguyễn Duy Độ - Uỷ viên

  4. Trần Tuy - Uỷ viên

  D. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH TRANG TRÍ

  1. Trần Khánh Chương - Chủ tịch

  2. Bùi Huy Hiếu - Uỷ viên

  3. Hồ Thọ - Uỷ viên

  4. Lê Huy Văn - Uỷ viên

  5. Nguyễn Văn Y - Uỷ viên

  E. BAN CHUYÊN NGÀNH PHÍA NAM

  1. Nguyễn Thanh Châu - Trưởng chuyên ngành

  2. Huỳnh Phương Đông - Uỷ viên

  3. Trịnh Kim Vinh - Uỷ viên

  ĐẠI HỘI LẦN THỨ TƯ

  KHÓA IV (1994-1999)

  Đại hội đại biểu từ 26/12 đến 28/12/1994 tại Cung Văn hoá Thiếu nhi Hà Nội, với 388 đại biểu cho 1151 hội viên. Đại hội đổi tên từ Hội Nghệ sĩ tạo hình Việt Nam thành Hội Mỹ thuật Việt Nam.

  Ban lãnh đạo gồm:

  I. BAN CHẤP HÀNH (đồng thời là Ban thư ký)

  1. Vũ Giáng Hương - Tổng thư ký

  2. Trần Khánh Chương - Phó tổng thư ký trực

  3. Nguyễn Thanh Châu - Phó tổng thư ký phụ trách phía Nam

  4. Ca Lê Thắng - Uỷ viên

  5. Trương Bé - Uỷ viên

  6. Quách Phong - Uỷ viên

  II. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT

  1. Lê Thị Kim Bạch - Chủ tịch

  2. Trần Huy Oánh - Phó chủ tịch

  3. Vũ Duy Nghĩa - Uỷ viên

  4. Ca Lê Thắng - Uỷ viên

  III. BAN KIỂM TRA

  1. Nguyễn Đỗ Bảo - Trưởng ban

  2. Đào Minh Tri - Phó ban

  3. Nguyễn Thế Hùng - Uỷ viên

  4. Lê Quốc Bảo - Uỷ viên

  IV. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH

  A. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH HỘI HỌA

  1. Trần Huy Oánh - Chủ tịch

  2. Trương Bé - Phó chủ tịch

  3. Đào Minh Tri - Phó chủ tịch

  4. Mai Văn Hiến - Uỷ viên

  5. Đặng Xuân Hoà - Uỷ viên

  6. Đinh Trọng Khang - Uỷ viên

  7. Bằng Lâm - Uỷ viên

  8. Vĩnh Phối - Uỷ viên

  9. Phạm Công Thành - Uỷ viên

  10. Hồ Hữu Thủ - Uỷ viên

  11. Trịnh Quốc Thụ - Uỷ viên

  12. Hoàng Trầm - Uỷ viên

  B. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH ĐỒ HỌA

  1. Vũ Duy Nghĩa - Chủ tịch

  2. Nguyễn Xuân Đông - Phó chủ tịch

  3. Phan Kế An - Uỷ viên

  4. Công Quốc Hà - Uỷ viên

  5. Vũ Hiền - Uỷ viên

  6. Ngô Mạnh Lân - Uỷ viên

  7. Nguyễn Duy Ninh - Uỷ viên

  8. Lê Huy Tiếp - Uỷ viên

  C. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH ĐIÊU KHẮC

  1. Trần Tuy - Chủ tịch

  2. Phạm Mười - Phó chủ tịch

  3. Dương Đăng Cẩn - Uỷ viên

  4. Nguyễn Duy Độ - Uỷ viên

  5. Phạm Hồng - Uỷ viên

  6. Phan Gia Hương - Uỷ viên

  7. Lưu Danh Thanh - Uỷ viên

  8. Nguyễn Xuân Thành - Uỷ viên

  D. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH TRANG TRÍ

  1. Lê Thanh - Chủ tịch

  2. Lê Huy Văn - Phó Chủ tịch

  3. Đỗ Kỳ Hoàng - Uỷ viên

  4. Vũ Nhâm - Uỷ viên

  5. Lê Huy Quang - Uỷ viên

  6. Trần Thị Quế - Uỷ viên

  7. Nguyễn Yêm - Uỷ viên

  E. HỘI ĐỒNG CHUYÊN NGÀNH PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

  1. Nguyễn Ngọc Dũng - Chủ tịch

  2. Trang Phượng (Trương Bá Phạn) - Phó chủ tịch

  3. Nguyễn Đỗ Bảo - Uỷ viên

  4. Phạm Thế Hùng - Uỷ viên

  5. Nguyễn Hải Yến - Uỷ viên

  (KHÓA V)

  I. BAN CHẤP HÀNH TW HỘI-BAN THƯ KÝ

  1. Trần Khánh Chương Tổng thư ký 0913535943; 04.9432195 (CQ) 04.9872003 (NR)

  2. Nguyễn Thanh Châu Phó Tổng thư ký 0913701169; 08.8395211 (CQ) 061.831981 (NR)

  3. Trần Huy Oánh Phó Tổng thư ký 04.9432194 (CQ) 04.8227774 (NR)

  4. Trương Bé Uỷ viên Ban Thư ký 091125195; 054.525697 (CQ) 054.524249(NR)

  5. Bằng Lâm Uỷ viên Ban Thư ký 04.9437656 (CQ) 04.8333463 (NR)

  6. Nguyễn Đỗ Bảo Uỷ viên BCH 04.8248297 (NR)

  7. Trần Tuy Uỷ viên BCH 04.9439036 (CQ) 04.8511444 (NR)

  8. Lê Huy Tiếp Uỷ viên BCH 04.8353215 (NR)

  9. Nguyễn Lương Tiểu Bạch Uỷ viên BCH 04.8224013 (CQ) 04.8227451 (NR)

  10. Đào Minh Tri Uỷ viên BCH 0913742078; 08.8241460 (CQ) 08.8434131 (NR)

  11. Phan Gia Hương Uỷ viên BCH 08.8449679 (NR)

  II. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT TW HỘI

  1. Trần Huy Oánh (Hà Nội) Chủ tịch 04.8227774 (NR)

  2. Đào Minh Tri (TP.HCM) Phó Chủ tịch 08.8241460 (CQ) 08.8434131 (NR)

  3. Đặng Xuân Hoà (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04. 9422408 (NR)

  4. Nguyễn Thanh Châu (TP.HCM) Uỷ viên 08.8395211 (CQ) 061.831981 (NR)

  5. Trương Bé (Thừa thiên Huế) Uỷ viên 054.525697 (CQ) 054.524249 (NR)

  6. Phan Gia Hương (TP.HCM) Uỷ viên 08.8449679 (NR)

  7. Lê Huy Tiếp (Hà Nội) Uỷ viên 04.8353215 (NR)

  III. BAN KIỂM TRA TW HỘI

  1. Nguyễn Đỗ Bảo (Hà Nội) Trưởng ban 04.8248297

  2. Nguyễn Đức Thọ (TP.HCM) Phó ban 08.8451871

  3. Nguyễn Thế Hùng (Hà Nội) Uỷ viên 04.8222369

  4. Lê Quốc Bảo (Hà Nội) Uỷ viên 04. 8691681

  5. Trần Xuân Hoà (TP.HCM) Uỷ viên 08.8200577

  IV. CÁC HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGÀNH TW HỘI NHIỆM KỲ I

  A. HỘI ĐỒNG NTCN HỘI HỌA

  1. Hoạ sĩ Đinh Trọng Khang (Hà Nội) Chủ tịch 04.8228449

  2. Hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04. 9422408

  3. Hoạ sĩ Ca Lê Thắng (TP.Hồ Chí Minh) Phó Chủ tịch 08.8449679

  4. Hoạ sĩ Lê Trọng Lân (Hà Nội) Uỷ viên 04.8286807

  5. Hoạ sĩ Đoàn Văn Nguyên (Hà Nội) Uỷ viên 04.8228450

  6. Hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ (TP.Hồ Chí Minh) Uỷ viên 08.8220413

  7. Hoạ sĩ Phạm Đại (Thừa Thiên Huế) Uỷ viên

  B. HỘI ĐỒNG NTCN ĐỒ HỌA

  1. Hoạ sĩ Ngô Mạnh Lân (Hà Nội) Chủ tịch 04.8262838

  2. Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Đông (TP.Hồ Chí Minh) Phó Chủ tịch 08.8434868

  3. Hoạ sĩ Trần Hay (Hà Nội) Uỷ viên 04.8512471

  4. Hoạ sĩ Lê Mai Khanh (Hà Nội) Uỷ viên 04.8222085

  5. Hoạ sĩ Lý Cao Tấn (Cà Mau) Uỷ viên 0780.831459

  C. HỘI ĐỒNG NTCN ĐIÊU KHẮC

  1. Nhà ĐK Tạ Quang Bạo (Hà Nội) Chủ tịch 090211775; 04.7750957

  2. Nhà ĐK Dương Đăng Cẩn (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04.9713458

  3. Nhà ĐK Đào Châu Hải (Hà Nội) Uỷ viên 090418198; 04.9713458

  4. Nhà ĐK Nguyễn Hoàng ánh (TP.Hồ Chí Minh) Uỷ viên 08.8434238

  5. Nhà ĐK Phạm Hồng (Đà Nẵng) Uỷ viên 0511.826895

  D. HỘI ĐỒNG NTCN TRANG TRÍ

  1. Hoạ sĩ Lê Thanh (Hà Nội) Chủ tịch 04.9439360

  2. Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Đoan (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04.8560096

  3. Hoạ sĩ Lê Huy Quang (Hà Nội) Uỷ viên 04.8231105

  4. Hoạ sĩ Vũ Nhâm (Hà Nội) Uỷ viên 04.8582675

  5. Hoạ sĩ Hoàng Hùng Dũng (Hà Nội) Uỷ viên 04.9421673

  6. Hoạ sĩ Sỹ Hoàng (TP.Hồ Chí Minh) Uỷ viên

  E. HỘI ĐỒNG NTCN PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

  1. Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo (Hà Nội) Chủ tịch 04.8248297

  2. Nhà PBMT Nguyễn Hải Yến (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04.9330585

  3. Nhà PBMT Nguyễn Ngọc Dũng (Hà Nội) Uỷ viên 04.8514976

  4. Nhà PBMT Nguyễn Thị Kim Loan (TP.Hồ Chí Minh) Uỷ viên

  V. CÁC HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG HỘI

  NHIỆM KỲ II KHÓA V (2002 - 2004)

  A. HỘI ĐỒNG NTCN HỘI HỌA

  1. Hoạ sĩ Lê Trọng Lân (Hà Nội) Chủ tịch 04.8286807

  2. Hoạ sĩ Đặng Xuân Hoà (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04. 9422408

  3. Hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ (TP.Hồ Chí Minh) Phó Chủ tịch 08.8220413

  4. Hoạ sĩ Đoàn Văn Nguyên (Hà Nội) Uỷ viên 04.8228450

  5. Hoạ sĩ Phạm Đức Phong (Hà Nội) Uỷ viên 04.8285793

  6. Hoạ sĩ Lê Trí Dũng (Hà Nội) Uỷ viên 04.8522717

  7. Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Tiệp (Hà Nội) Uỷ viên 04.8281978

  8. Hoạ sĩ Phạm Đỗ Đồng (tp.Hồ Chí Minh) Uỷ viên 08.8440288

  9. Hoạ sĩ Đặng Mậu Tựu (T.T. Huế) Uỷ viên 054.828823

  B. HỘI ĐỒNG NTCN ĐỒ HỌA

  1. Hoạ sĩ Ngô Mạnh Lân (Hà Nội) Chủ tịch 04.8262838

  2. Hoạ sĩ Trần Hay (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04.8512471

  3. Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Đông (TP.Hồ Chí Minh) Phó Chủ tịch 08.8434868

  4. Hoạ sĩ Lê Mai Khanh (Hà Nội) Uỷ viên 04.8222085

  5. Hoạ sĩ Nguyễn Thành Chương (Hà Nội) Uỷ viên 0903417016; 8631228

  6. Hoạ sĩ Lê Huy Tiếp (Hà Nội) Uỷ viên 04.8313484

  7. Hoạ sĩ Trần Nguyên Đán (Hà Nội) Uỷ viên 04.8537421

  C. HỘI ĐỒNG NTCN ĐIÊU KHẮC

  1. Nhà ĐK Tạ Quang Bạo (Hà Nội) Chủ tịch 090211775; 04.7750957

  2. Nhà ĐK Đào Châu Hải (Hà Nội) Phó Chủ tịch 090418198; 04.9713458

  3. Nhà ĐK Phan Gia Hương (tp.Hồ Chí Minh) Phó Chủ tịch 08. 8449679

  4. Nhà ĐK Trần Tuy (Hà Nội) Uỷ viên 04.8511444

  5. Nhà ĐK Vương Học Báo (Hà Nội) Uỷ viên 04.8560110

  6. Nhà ĐK Lưu Danh Thanh (Hà Nội) Uỷ viên 04.8512776

  7. Nhà ĐK Phạm Hồng (Đà Nẵng) Uỷ viên 0511.826895

  D. HỘI ĐỒNG NTCN TRANG TRÍ

  1. Hoạ sĩ Lê Thanh (Hà Nội) Chủ tịch 04.9439360

  2. Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Đoan (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04.8560096

  3. Hoạ sĩ Lê Huy Quang (Hà Nội) Uỷ viên 04.8231105

  4. Hoạ sĩ Hoàng Hùng Dũng (Hà Nội) Uỷ viên 04.9421673

  5. Hoạ sĩ Lê Huy Văn (Hà Nội) Uỷ viên 04.8226721

  6. Hoạ sĩ Trần Ngọc Canh (Hà Nội) Uỷ viên 04.8514309

  E. HỘI ĐỒNG NTCN PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

  1. Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo (Hà Nội) Chủ tịch 04.8248297

  2. Nhà PBMT Nguyễn Hải Yến (Hà Nội) Phó Chủ tịch 04.9330585

  3. Nhà PBMT Nguyễn Thị Kim Loan (tp.Hồ Chí Minh) Phó Chủ tịch

  4. Nhà PBMT Nguyễn Ngọc Dũng (Hà Nội) Uỷ viên 04.8514976

  5. Nhà PBMT Lê Quốc Bảo (Hà Nội) Uỷ viên 04.8691681

  6. Nhà PBMT Phạm Trung (Hà Nội) Uỷ viên 04.5112093

  7. Nhà PBMT Nguyễn Hùng (Hà Nội) Uỷ viên 04.8212954

  (KHÓA VI)

  I. BAN CHẤP HÀNH-BAN THƯỜNG VỤ

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  12. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội

  Địa chỉ CQ: 51 Trần Hưng Đạo- Hà Nội . Điện thoại: 04.9432195

  Địa chỉ NR: Số 6 ngách 35 ngõ 203 phố Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 9872003 ; Di động : 091.3204370

  13.  Hoạ sĩ Nguyễn Bằng Lâm (Bằng Lâm) - Phó Chủ tịch Hội

  Địa chỉ CQ: 51 Trần Hưng Đạo- Hà Nội . Điện thoại: 04.943194


  Địa chỉ NR: Số 17 phố Thành Công, Hà Nội

  Điện thoại NR: 04.8310451; Di động: 0913270827


  14. Nhà Điêu khắc Phan Gia Hương - Phó Chủ tịch Hội

  Địa chỉ CQ: Văn phòng Đại diện phía Nam Hội MTVN 98 Sương Nguyệt ánh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

  Điện thoại CQ: (08) 8395211

  Địa chỉ NR: 229/4 Hoàng Văn Thụ, F.8, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại NR: (08) 8449679; Di động: 0913724282

  15. Hoạ sĩ Lê Huy Tiếp - Uỷ viên Ban Thường vụ

  Địa chỉ NR: P1205 Công trình 4, ĐN 2, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8353215; Di động: 0983017451

  16. Nhà Phê bình Mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo - Uỷ viên Ban Thường vụ

  Địa chỉ NR: 29 Hàng Hành, Hà Nội

  Điện thoại NR: 8248297

  17. Hoạ sĩ Trần Huy Oánh - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ NR: 42 Yết Kiêu, Tp. Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8227774

  18. Hoạ sĩ Trương Bé - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ NR: Lô 8 đg Trần Văn Kỷ, Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh T.T.Huế

  Điện thoại NR: (054)524249; Di động: 0913425195

  19. Hoạ sĩ Đào Minh Tri - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ CQ: 218A Pasteur, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại CQ: (08) 8241460

  Địa chỉ NR: 43 Trần Khánh Dư, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại NR: (08) 8434131; Di động: 0913742078

  20. Nhà phê bình Mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh- Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ CQ: 51 Trần Hưng Đạo - Tp. Hà Nội - Điện thoại CQ: (04) 9432194

  Địa chỉ NR: 65 Nguyễn Thái Học, Tp.Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8230819; Di động: 0912175554

  21. Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ CQ: Vụ Văn nghệ - 49 Phan Đình Phùng, Tp. Hà Nội - Điện thoại CQ: (04) 8454691

  Địa chỉ NR: 26 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8512180; Di động: 0912292931

  22. Hoạ sĩ Vi Kiến Thành - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ CQ: Vụ Mỹ thuật - 38 Cao Bá Quát, Tp. Hà Nội - Điện thoại CQ: (04) 7342261

  Địa chỉ NR: 25 ngõ 101 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8561486; Di động: 0912467723 

   

   

  II. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG HỘI

  1. Hoạ sĩ Lê Huy Tiếp - Uỷ viên Ban Thường vụ - Chủ tịch

  Địa chỉ NR: P1205 công trình 4, đơn nguyên2, đường Phạm Hùng, Mỹ Đình, Mễ Trì, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8353215; Di động: 0904144751

  2. Hoạ sĩ Đào Minh Tri- Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội - Phó Chủ tịch

  Địa chỉ CQ: 218A Pasteur, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại CQ: (08) 8241460

  Địa chỉ NR: 43 Trần Khánh Dư, Q.1, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại NR: (08) 8434131; Di động: 0913742078

  3. Hoạ sĩ Lê Trọng Lân - Phó Chủ tịch

  Địa chỉ NR: số 25 Khu T/thể 14B Lý Nam Đế, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8437488

  4. Hoạ sĩ Trần Huy Oánh - Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội - Uỷ viên

  Địa chỉ NR: 42 Yết Kiêu, Tp. Hà Nội -

  Điện thoại NR: (04) 8227774

  5. Hoạ sĩ Trương Bé - Uỷ viên Ban Chấp hành TW Hội - Uỷ viên

  Địa chỉ NR: Lô 8 đg Trần Văn Kỷ, Tây Lộc, Tp. Huế, Tỉnh T.T.Huế

  Điện thoại NR: (054)524249; Di động: 0913425195

  6. Hoạ sĩ Hồ Hữu Thủ - Uỷ viên

  Địa chỉ NR: 15 Nguyễn Văn Thủ- Đa Kao, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.

  Điện thoại NR: (08). 8220413

  7. Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Đoan - Uỷ viên

  Địa chỉ NR: số 1 ngõ 124/22 đường Âu Cơ, F. Tứ Liên, Q. Tây Hồ, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 7195973

  8. Nhà Điêu khắc Đào Châu Hải - Uỷ viên

  Địa chỉ CQ: Trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội- 42 Yết Kiêu, Hà Nội

  Địa chỉ NR: số 9 Lê Văn Hưu, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 9713458; Di động: 0903418198

  9. Nhà Phê bình Mỹ thuật Phan Cẩm Thượng - Uỷ viên

  Địa chỉ CQ: Tạp chí Khoa học và Tổ quốc- 53 Nguyễn Du, Hà Nội . Điện thoại CQ: (04) 9436634

  Địa chỉ NR: 20 Hàng Quạt, Hà Nội. Điện thoại NR: (04) 9722927

  III. BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG HỘI

  10. Nhà Phê bình Mỹ thuật Nguyễn Đỗ Bảo - Uỷ viên Ban Thường vụ - Trưởng ban

  Địa chỉ NR: 29 Hàng Hành, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8248297

  11. Hoạ sĩ Nguyễn Đức Thọ - Phó ban

  Địa chỉ NR: 43/27 Cộng Hoà, F.04, Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh

  Điện thoại NR: (08) 8451871; Di động: 0918771649

  12. Nhà PBMT Lê Quốc Bảo - Uỷ viên

  Địa chỉ NR: P209- H50 ngõ 41/27 phố Vọng, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8691681

  13. Hoạ sĩ Phạm Đức Phong - Uỷ viên

  Địa chỉ CQ: Nhà triển lãm Mỹ thuật 16 Ngô Quyền, Hà Nội

  Địa chỉ NR: số 1 Nguyễn Khắc Hiếu, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 7161776; Di động: 0912378449

  14. Hoạ sĩ Trần Xuân Hoà - Uỷ viên

  Địa chỉ NR: 88 Võ Thị Sáu, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh

  Điện thoại NR: (08) 7161776; Di động: 0912378449

  III. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CHUYÊN NGÀNH

  1. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CN HỘI HỌA

  1. Hoạ sĩ Đoàn Văn Nguyên (Hà Nội) - Chủ tịch 04. 8228450

  2. Hoạ sĩ Lê Thông (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 8220354; 0903208234

  3. Hoạ sĩ Ca Lê Thắng (Tp. HCM) - Phó Chủ tịch 08. 8449679

  4. Hoạ sĩ Lê Trí Dũng (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8522717; 0904184303

  5. Hoạ sĩ Phạm Đức Phong (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 7161776; 0912378449

  6. Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Tiệp (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8281978; 0904211861

  7. Hoạ sĩ Lý Trực Sơn (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 5740489

  8. Hoạ sĩ Nguyễn Thanh Châu (Tp. HCM) - Uỷ viên 08. 8395211; 0918538705

  9. Hoạ sĩ Đặng Mậu Tựu (Thừa Thiên Huế) - Uỷ viên 054. 828823; 0914195012

  2. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CN ĐỒ HỌA

  1. Hoạ sĩ Ngô Mạnh Lân (Hà Nội) - Chủ tịch 04. 8462838

  2. Hoạ sĩ Trần Hay (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 8512471; 0912015765

  3. Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Đông (Tp. HCM) - Phó Chủ tịch 08. 5101210

  4. Hoạ sĩ Thành Chương (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 7910605; 0913032831

  5. Hoạ sĩ Lê Mai Khanh (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 9021822

  6. Hoạ sĩ Trần Nguyên Đán (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 5633820

  7. Hoạ sĩ Nguyễn Duy Lẫm (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8523972

  3. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CN ĐIÊU KHẮC

  1. Nhà Điêu khắc Tạ Quang Bạo (Hà Nội) - Chủ tịch 04.7750957; 0904220793

  2. Nhà Điêu khắc Lưu Danh Thanh (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 8512776

  3. Nhà Điêu khắc Nguyễn Xuân Thành (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 8220797; 0913045147

  4. Nhà Điêu khắc Nguyễn Hồng Ngọc (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8340484

  5. Nhà Điêu khắc Mai Thu Vân (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8595137

  6. Nhà Điêu khắc Phan Gia Hương (Tp.HCM) - Uỷ viên 04. 8449679; 0913724282

  7. Nhà Điêu khắc Phạm Hồng (Đà Nẵng) - Uỷ viên 0511. 826895

  4. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CN TRANG TRÍ

  1. Hoạ sĩ Lê Thanh (Hà Nội) - Chủ tịch 04. 7662676; 0904103400

  2. Hoạ sĩ Trần Ngọc Canh (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 8514309

  3. Hoạ sĩ Lê Huy Quang (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 8554429; 0913598047

  4. Hoạ sĩ Hoàng Hùng Dũng (Hà Nội) - Uỷ viên 9421673; 0913235618

  5. Hoạ sĩ Lê Huy Văn (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 5120629; 0913203062

  6. Hoạ sĩ Vũ Nhâm (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8582675

  7. Hoạ sĩ Ngô Doãn Kinh (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8234926; 0913003066; 9437757

  5. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CN PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

  1. Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo (Hà Nội) - Chủ tịch 04. 8248297

  2. Nhà PBMT Nguyễn Hải Yến (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 9330585

  3. Nhà PBMT Lê Quốc Bảo (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8691681

  4. Nhà PBMT Phạm Trung (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 5621168; 5112093

  5. Nhà PBMT Nguyễn Hùng (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 8212954; 9436141
  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TW HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  BAN KIỂM TRA TW HỘI, HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT TW HỘI

  BAN CHẤP HÀNH CHI HỘI, BAN CHỦ NHIỆM CÁC CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT

  VÀ CÂU LẠC BỘ CHUYÊN ĐỀ HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  KHÓA VII - NHIỆM KỲ 2009 - 2014


  I. BAN CHẤP HÀNH HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  1. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương - Chủ tịch Hội

  Địa chỉ CQ: 51 Trần Hưng Đạo- Hà Nội . Điện thoại: 04.9432195

  Địa chỉ NR: Số 6 ngách 35 ngõ 203 phố Kim Ngưu, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 9872003 ; Di động : 091.3204370

  2. Hoạ sĩ Vi Kiến Thành - Phó Chủ tịch Hội

  Địa chỉ CQ: Vụ Mỹ thuật - 38 Cao Bá Quát, Tp. Hà Nội - Điện thoại CQ: (04) 7342261

  Địa chỉ NR: 25 ngõ 101 Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8561486; Di động: 0912467723

  3. Nhà Điêu khắc Phan Gia Hương - Phó Chủ tịch Hội

  Địa chỉ CQ: Văn phòng Đại diện phía Nam Hội MTVN 98 Sương Nguyệt Ánh, Quận 1, Tp.Hồ Chí Minh

  Điện thoại CQ: (08) 8395211

  Địa chỉ NR: 229/4 Hoàng Văn Thụ, F.8, Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh

  Điện thoại NR: (08) 8449679; Di động: 0913724282

  4. Nhà phê bình Mỹ thuật Mai Thị Ngọc Oanh- Uỷ viên Ban Thường vụ

  Địa chỉ CQ: 51 Trần Hưng Đạo - Tp. Hà Nội - Điện thoại CQ: (04) 9432194

  Địa chỉ NR: 65 Nguyễn Thái Học, Tp.Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8230819; Di động: 0912175554

  5. Hoạ sĩ Lương Xuân Đoàn - Uỷ viên Ban Thường vụ

  Địa chỉ NR: 26 ngõ Hoàng An A, Trung Phụng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 8512180; Di động: 0912292931

  6. Hoạ sĩ Thành Chương - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ NR: P94 tầng 9 nhà A4, làng Quốc Tế Thăng Long, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 37910605; Di động: 0913032831

  7. Hoạ sĩ Nguyễn Bằng Lâm (Bằng Lâm) - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ NR: Số 17 phố Thành Công, Hà Nội - Điện thoại NR: 04.38310451; Di động: 0913270827

  8. Hoạ sĩ Lê Trí Dũng - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ NR: 36 ngách 46/1 ngõ 46A Phạm Ngọc Thạch, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 38522717; 0904184303

  9. Nhà Điêu khắc Đào Châu Hải - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ NR: 9 Lê Văn Hưu, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 39713458; Di động: 0903418198

  10. Hoạ sĩ Huỳnh Văn Mười - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ CQ: 218A Pasteur, Q.3, Tp. Hồ Chí Minh - Điện thoại CQ: (08) 38241460

  Địa chỉ NR: 55/19 Nguyển Thượng Hiền, F.15, Bình Thạnh, Tp. HCM

  Điện thoại NR: (08) 38411305 ; Di động: 0913889918

  11. Hoạ sĩ Đặng Mậu Tựu - Uỷ viên Ban Chấp hành

  Địa chỉ NR: 14 kiệt 7 Nguyễn Công Trứ TP Huế, tỉnh T.T.Huế

  Điện thoại NR: (054) 3828823; Di động: 0914195012


  II. BAN KIỂM TRA TRUNG ƯƠNG

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  1. Hoạ sĩ Nguyễn Thành Chương - Trưởng ban

  Địa chỉ NR: P94 tầng 9 nhà A4, làng Quốc Tế Thăng Long, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 37910605 ; Di động: 0913032831

  2. Nhà PBMT Lê Quốc Bảo - Phó Trưởng ban

  Địa chỉ NR: P209, H50 ngõ 41/27 phố Vọng, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04) 38691681

  3. Nhà PBMT Nguyễn Thị Kim Loan - Phó Trưởng ban

  Địa chỉ NR: 013 lô A c.xá Thanh Đa, F.27, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM

  Điện thoại NR: (08) 38991797; CQ: (08). 38395211 ; Di động: 0918201519

  4. Hoạ sĩ Nguyễn Duy Lẫm - Uỷ viên

  Địa chỉ NR: Số 7 hẻm 111/10 ngõ Xã Đàn 2, F. Nam Đồng, Hà Nội

  Điện thoại NR: (04)38523972 ; Di động: 0913005713

  5. Hoạ sĩ Nguyễn Hữu Bài - Uỷ viên

  Địa chỉ NR: 54/36/8 đường Bắc Sơn, Tp. Nha Trang, Khánh Hoà

  Điện thoại NR: (058) 3831834; Di động: 0903598132


  III. DANH SÁCH HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT CÁC NGÀNH

  NHIỆM KỲ 2009- 2014

  1. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT HỘI HOẠ

  1. Hoạ sĩ Lê Trọng Lân (Hà Nội) - Chủ tịch 04. 35682861; 0984686429

  2. Hoạ sĩ Lê Trí Dũng (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 38522717; 0904184303

  3. Hoạ sĩ Ca Lê Thắng (Tp. HCM) - Phó Chủ tịch 08. 38449679

  4. Hoạ sĩ Lý Trực Sơn (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 35740489,

  5. Hoạ sĩ Nguyễn Trung Tín (Tp.HCM) - Uỷ viên 08. 38362382; 0913908917

  6. Hoạ sĩ Huỳnh Văn Mười (Tp. HCM) - Uỷ viên 08. 38411305; 0913889918

  7. Hoạ sĩ Trần Khánh Chương (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 39432195; 0913204370

  8. Hoạ sĩ Đặng Mậu Tựu (Thừa Thiên Huế) - Uỷ viên 054. 3828823; 0914195012

  9. Hoạ sĩ Lê Thông (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 38220354; 0903208234

  2. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT ĐỒ HOẠ

  1. Hoạ sĩ Thành Chương (Hà Nội) - Chủ tịch 04. 37910605; 0913032831

  2. Hoạ sĩ Nguyễn Xuân Đông (Tp. HCM) - Phó Chủ tịch 08. 35101210

  3. Hoạ sĩ Trần Hay (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 38512471; 0912015765

  4. Hoạ sĩ Ngô Anh Cơ (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 37715072; 0903217713

  5. Hoạ sĩ Nguyễn Đức Hoà (Hà Nội) - Uỷ viên 0913532972

  6. Hoạ sĩ Lê Mai Khanh (Hà Nội) - Uỷ viên ; 01686083835

  7. Hoạ sĩ Lê Huy Tiếp (Hà Nội) - Uỷ viên 0983017451

  3. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT ĐIÊU KHẮC

  1. Nhà Điêu khắc Tạ Quang Bạo (Hà Nội) - Chủ tịch 04.37750957; 0944598778

  2. Nhà Điêu khắc Phan Gia Hương (Tp.HCM) - Phó Chủ tịch 04. 38449679; 0913724282

  3. Nhà Điêu khắc Lưu Danh Thanh (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 38512776

  4. Nhà Điêu khắc Đào Châu Hải (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 39713458; 0903418198

  5. Nhà Điêu khắc Hoa Bích Đào (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 36360844; 0904441308

  6. Nhà Điêu khắc Mai Thu Vân (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 38595137

  7. Nhà Điêu khắc Bùi Hải Sơn (Tp.HCM) - Uỷ viên 08. 38941816; 38229928; 0903349333

  4. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT TRANG TRÍ

  1. Hoạ sĩ Trần Ngọc Canh (Hà Nội) - Chủ tịch 04. 38514309; 01276237055

  2. Hoạ sĩ Nguyễn Trọng Đoan (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 37195973; 0974129697

  3. Hoạ sĩ Đặng Mai Anh (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 38225607; 35140485; 0953190669

  4. Hoạ sĩ Đặng Đình Dũng (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 38511790; 0913220892

  5. Hoạ sĩ Hồ Nam (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 37622556; 0913318797

  6. Hoạ sĩ Lê Huy Quang (Hà Nội) - Uỷ viên 04. ; 0913598047

  7. Hoạ sĩ Lê Huy Văn (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 35120629; 0913203062

  5. HỘI ĐỒNG NGHỆ THUẬT PHÊ BÌNH MỸ THUẬT

  1. Nhà PBMT Nguyễn Đỗ Bảo (Hà Nội) - Chủ tịch 04. 38248297; 0936872288

  2. Nhà PBMT Nguyễn Hải Yến (Hà Nội) - Phó Chủ tịch 04. 39330585; 0988687438

  3. Nhà PBMT Nguyễn Thị Kim Loan (Hà Nội) - Uỷ viên 08. 38691681

  4. Nhà PBMT Nguyễn Thanh Mai (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 35727295; 0988011957

  5. Nhà PBMT Mai Thị Ngọc Oanh (Hà Nội) - Uỷ viên 04. 38230819; 39432194; 0912175554.


  IV. DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH CÁC CHI HỘI

  NHIỆM KỲ 2009 - 2014

   

  KHU VỰC I (HÀ NỘI)

  1.

  Chi hội Hội họa 1 Hà Nội

  1.

  Lê Thông

  CHT

  38220354; 0903208234

  2.

  Ngô Thành Nhân

  CHP

  38543881; 0904148566

  3.

  Đoàn thị Thu Hương

  UV

  35634532

  4.

  Hà Mộng Khanh (Hà Khanh)

  UV

  38461258; 0903216785

  5.

  Trần Quang Dũng

  UV

  38263274; 0936183449

  2.

  Chi hội Hội họa 2 Hà Nội

  1.

  Giang Khích

  CHT

  37662637; 0912522378

  2.

  Đỗ Thuý Hằng

  CHP

  39422408; 39434423; 0913032612

  3.

  Nguyễn Văn Nghị

  UV

  38517358; 35140485; 0983686842

  4.

  Phan thị Thanh Mai

  UV

  38514488

  5.

  Lê Văn Thìn

  UV

  38560035; 0909357311

  3.

  Chi hội Hội họa 3 Hà Nội

  1.

  Lý Trực Sơn

  CHT

  35740489; 01687989098

  2.

  Phạm Kim Bình

  CHP

  39842901; 0904092957

  3.

  Nguyễn Quốc Huy

  UV

  38642722; 0903221484

  4.

  Trần Quang Thái

  UV

  38263274; 39439594; 0983374758

  5.

  Nguyễn Đình Quang

  UV

  38695015; 36340370; 0913560208

  4.

  Chi hội Đồ họa Hà Nội

  1.

  Nguyễn Nghĩa Phương

  CHT

  0963983738

  2.

  Lê thị Kim Oanh

  CHP

  38524025; 0914879998

  3.

  Nguyễn Duy Lẫm

  UV

  38523972; 0913005713

  4.

  Đặng Thị Bích Ngân

  UV

  37321434 39449076; 0904113211

  5.

  Nguyễn Đăng Phú

  UV

  39712420; 0913000847

  6.

  Ngô Anh Cơ

  UV

  37715072; 0903217713

  5.

  Chi hội Điêu khắc Hà Nội

  1.

  Mai Thu Vân

  CHT

  38595137; 0989127867

  2.

  Nguyễn Bá Trạch

  CHP

  38286894; 0903233051

  3.

  Nguyễn Kim Xuân

  UV

  37338363; 0904255240

  4.

  Hoa Bích Đào

  UV

  36360844; 0904441308

  5.

  Vương Học Báo

  UV

  38560110; 0913037914

  6.

  Chi hội Trang trí Hà Nội

  1.

  Đặng Đình Dũng

  CHT

  38511790; 0913220892

  2.

  Đặng Mai Anh

  CHP

  38225607 35140485; 0953190669

  3.

  Hồ Nam

  UV

  37622556; 0938245799

  4.

  Đặng Toàn Hưng

  UV

  38563966; 0916080418

  5.

  Trần Chí Luân

  UV

  37852115 38344927; 0913049112

  7.

  Chi hội Phê bình Hà Nội

  1.

  Nguyễn Hải Yến

  CHT

  39330585; 0988687438

  2.

  Nguyễn Văn Chiến

  CHP

  38645566; 0915318509

  3.

  Nguyễn Quang Việt

  UV

  33679324; 39436126

  KHU VỰC II

  8.

  CH MTVN tp. Hải Phòng

  1.

  Bùi Văn Lãng

  CHT

  3853037; 0904278371

  2.

  Đặng Hướng

  CHP

  3828221 3847085; 0953339124

  3.

  Đặng Tiến

  UV

  3836680 3836078; 0913538996

  9.

  Nam Định

  1.

  Vũ Xuân Dương

  CHT

  3881836 3848784; 0912443592

  10.

  CH MTVN tỉnh Thái Bình

  1.

  Nguyễn Sinh Kung

  CHT

  3835330

  2.

  Trần Thanh Liêm

  CHP

  3834372; 0913379316

  3.

  Đỗ Như Điềm

  UV

  3835598; 0977784969

  11.

  CH MTVN tỉnh Hải Dương

  1.

  Hạ Bá Định

  CHT

  01698426986

  2.

  Đỗ Văn Chuyển (Đỗ Chuyển)

  CHP

  3964379; 0904398692

  3.

  Đặng Thành Long

  UV

  3854652

  12.

  CH MTVN tỉnh Quảng Ninh

  1.

  Vũ Quý

  CHT

  3825700 3825781; 0912778557

  2.

  Nguyễn Duy Mạnh

  CHP

  3824811

  3.

  Vũ Tư Khang

  UV

  3681881

  13.

  CH MTVN tỉnh Hà Nam

  1.

  Đỗ Kích

  CHT

  0988826159

  14.

  CH MTVN tỉnh Ninh Bình

  1.

  Nguyễn Phú Văn

  CHT

  3871462; 091266107

  15.

  CH MTVN tỉnh Bắc Ninh

  1.

  Lưu Quang Lâm

  CHT

  3824119; 091216535

  16.

  CH MTVN tỉnh Hưng Yên

  1.

  Lý Văn Vinh

  CHT

  0974791221

  KHU VỰC III

  17.

  CH MTVN tỉnh Bắc Giang

  1.

  Bùi Ngọc Lân

  CHT

  3858315; 0983376959

  2.

  Vũ Công Trí

  CHP

  3500969

  18.

  CH MTVN tỉnh Yên Bái

  1.

  Nguyễn Đình Thi

  CHT

  3854707; 0912510768

  2.

  Trần Quang Minh

  CHP

  0913544175

  19.

  CH MTVN tỉnh Sơn La

  1.

  Lò An Quang

  CHT

  3853840; 0903483468

  20.

  CH MTVN tỉnh Phú Thọ

  1.

  Nguyễn Văn Lợi

  CHT

  3786184; 01686574438

  21.

  CH MTVN tỉnh Hòa Bình

  1.

  Hoàng Tâm (Hoàng Văn Tâm)

  CHT

  3852043

  22.

  CH MTVN tỉnh Vĩnh Phúc

  1.

  Nguyễn Lưu (Nguyễn Văn Lưu)

  CHT

  3898652 3861045 0988901200

  2.

  Đào Thị Hồng Vân

  CHP

  0984742302

  23.

  CH MTVN tỉnh Lạng Sơn

  1.

  Nguyễn Lan Huyền

  CHT

  0978390110

  24.

  CH MTVN tỉnh Thái Nguyên

  1.

  Nguyễn Thế Hoà

  CHT

  3853023; 0915176535

  2.

  Dương Văn Chung

  CHP

  0988557113

  25.

  CH MTVN tỉnh Lào Cai

  1.

  Đỗ Văn Chung

  CHT

  3840032; 0912178782

  KHU VỰC IV

  26.

  CH MTVN tỉnh Thanh Hóa

  1.

  Lê Cậy

  CHT

  3751817; 0986604558

  2.

  Nguyễn Thanh Sơn

  CHP

  3858820 3859400; 0914538462

  3.

  Trương Thế Minh

  UV

  3853365 3857421; 0983131253

  27.

  CH MTVN tỉnh Nghệ An

  1.

  Vũ Hải

  CHT

  3840550 3835866; 0913395679

  2.

  Nguyễn Trọng Hiệp

  CHP

  3846081; 0912161568

  3.

  Nguyễn Đình Truyền

  UV

  3848374 3842773; 0904125475

  28.

  CH MTVN tỉnh Quảng Trị

  1.

  Trịnh Hoàng Tân

  CHT

  3858302 3857109; 0914219906

  29.

  Quảng Bình

  1.

  Phan Đình Tiến

  CHT

  3828064 3822617; 0912037833

  30.

  CH MTVN tỉnh Hà Tĩnh

  1.

  Lê Anh Ngọc

  CHT

  3853903 3852706; 0976477432

  31.

  CH MTVN tỉnh Thừa Thiên Huế

  1.

  Đặng Mậu Tựu

  CHT

  3828823 3823238 ; 0983083012

  2.

  Nguyễn Thiện Đức

  CHP

  3828706 3538937; 0905204512

  3.

  Phan Thanh Bình

  UV

  3530667 ; 0914162356

  KHU VỰC V

  32.

  CH MTVN Tp. Đà Nẵng

  1.

  Hồ Đình Nam Kha

  CHT

  3837007; 3863090

  2.

  Nguyễn Tường Vinh

  CHP

  3818568

  3.

  Nguyễn Thị Dư Dư

  UV

  3830076 3863090; 0913452996

  33.

  CH MTVN tỉnh Khánh Hòa

  1.

  Nguyễn Hữu Bài

  CHT

  0903598132

  2.

  Bùi Văn Quang

  CHP

  3891365

  3.

  Trần Văn Hà (Trần Hà)

  UV

  0913431309

  34.

  CH MTVN tỉnh Đắc Lắc

  1.

  Nguyễn Huy Lộc

  CHT

  3810749; 0905319349

  35.

  Kon Tum

  1.

  Nguyễn Viết Huy

  CHT

  3862807

  36.

  Quảng Nam

  1.

  Nguyễn Văn Hàm

  CHT

  0913491455

  37.

  CH MTVN tỉnh Gia Lai

  1.

  Lê Hùng

  CHT

  3871297; 0914197014

  38.

  CH MTVN tỉnh Quảng Ngãi

  1.

  Bùi Nam

  CHT

  3825024 3826790; 0903507076

  39.

  CH MTVN tỉnh Bình Định

  1.

  Lê Duy Hồng

  CHT

  0905359468

  40.

  CH MTVN tỉnh Phú Yên

  2.

  Lê Đức Thắng

  CHT

  0914005511

  KHU VỰC VI

  41.

  Chi hội Hội họa Tp.HCM

  1.

  Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy)

  CHT

  38411305; 0913889918

  2.

  Lim Khim Katy

  CHP

  39404193; 0903320340

  3.

  Siu Quý (Nguyễn Văn Quý)

  UV

  38993103; 0908118099

  4.

  Hồ Hữu Thủ

  UV

  38220413; 0903820790

  5.

  Nguyễn Thế Cường

  UV

  0903821497

  42.

  Chi hội Đồ họa Tp.HCM

  1.

  Nguyễn Xuân Đông

  CHT

  35101210 38412691; 0909883945

  2.

  Lê Xuân Chiểu

  CHP

  38119178; 0908015097

  3.

  Trần Văn Quân

  UV

  37161057; 0903887127

  43.

  Chi hội Điêu khắc Tp.HCM

  1.

  Nguyễn Hoàng ánh

  CHT

  38055081; 0958909590

  2.

  Trần Mai Quốc Khánh

  CHP

  0913110206

  3.

  Nguyễn Hồng Dương

  UV

  38729223; 0913888354

  44.

  Chi hội Phê bình Tp.HCM

  1.

  Nguyễn Thị Kim Loan

  CHT

  38991797 38395211; 0918201519

  2.

  Trương Phi Đức

  CHP

  38417992; 0903876081

  KHU VỰC VII

  45.

  CH MTVN tỉnh Bình Thuận

  1.

  Phan Thế Cường

  CHT

  2210677; 0955457600

  46.

  CH MTVN tỉnh Bình Dương

  1.

  Lê Xuân Trường

  CHT

  3822663; 0909489688

  2.

  Lê Quang Lợi

  CHP

  47.

  CH MTVN tỉnh Bà Rỵa - Vũng Tàu

  1.

  Mai Thanh Thìn

  CHT

  0908429589

  48.

  CH MTVN tỉnh Lâm Đồng

  1.

  Lê Sinh Thục

  CHT

  3823553 3823183; 0919179697

  2.

  Đinh Thanh (Đinh Văn Thanh)

  CHP

  3829477

  49.

  CH MTVN tỉnh Đồng Nai

  1.

  Trần Chí Lý

  CHT

  3822042

  2.

  Nguyễn Thị Thuý Anh

  CHP

  0918882517

  50.

  CH MTVN tỉnh Tây Ninh

  1.

  Nguyễn Văn Bình

  CHT

  3823340 ; 0933955009

  51.

  CH MTVN tỉnh Ninh Thuận

  1.

  Nguyễn Thị Chế Kim Trung

  Q.CHT

  3822903; 0918562050

  KHU VỰC VIII

  52.

  CH MTVN Tp. Cần Thơ

  1.

  Trần Đình Thảo

  CHT

  3813994; 0909962682

  53.

  CH MTVN tỉnh Bến Tre

  1.

  Trương Văn Thảng (Trường Chăm)

  CHT

  3626726 3866566; 0973521918

  54.

  CH MTVN tỉnh Tiền Giang

  1.

  Tín Trung (Nguyễn Văn Trung)

  CHT

  3878854 3872222; 0903847740

  2.

  Hoàng Anh (Hoàng Ngọc ánh)

  CHP

  3875694; 0918803004

  55.

  CH MTVN tỉnh Trà Vinh

  1.

  Thạch Bồi

  CHT

  0918359077

  2.

  Phạm Thị Hồng Xuyến

  CHP

  3828665 3822663; 0913731173

  56.

  CH MTVN tỉnh Vĩnh Long

  1.

  Trần Minh Thái

  CHT

  3820312 3822325; 0939801158

  2.

  Tạ thị ánh Hồng

  CHP

  3824932; 0907021549

  3.

  Đặng Can (Đặng Văn Can)

  UV

  3831795 3822325; 0918817571

  57.

  CH MTVN tỉnh An Giang

  1.

  Bùi Quang Vinh

  CHT

  3841830; 0918868786

  2.

  Trương Nam (Trương Văn Nam)

  CHP

  3943055; 0918027091

  58.

  CH MTVN tỉnh Đồng Tháp

  1.

  Trần Công Hiến

  CHT

  3862468

  2.

  Đặng Thu Hương

  CHP

  3881604 3882116; 0919178600

  59.

  CH MTVN tỉnh Kiên Giang

  1.

  Nguyễn Thanh Hải

  CHT

  3865303; 0913819949

  60.

  CH MTVN tỉnh Long An

  1.

  Nguyễn Hữu Phương

  CHT

  3821788; 0908831231

  61.

  CH MTVN tỉnh Cà Mau

  1.

  Lý Cao Tấn

  CHT

  3831701 3839083; 0913639407

  2.

  Khởi Huỳnh (Huỳnh Văn Khởi)

  CHP

  3815211; 0919024561

  62.

  CH MTVN tỉnh Sóc Trăng

  1.

  Hồ Văn Hưng

  CHT

  3828661; 0913174024
  V. DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM CÁC CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT

  VÀ CÂU LẠC BỘ CHUYÊN ĐỀ HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ MỸ THUẬT


  1. Nhà PBMT Lê Quốc Bảo - Chủ nhiệm ĐT: 38691681

  2. Lê Thanh - Uỷ viên 37662676; 0904103400

  3. Trịnh Bá Quát - Uỷ viên 39711027; 0912181534

  4. Nguyễn Hải Yến - Uỷ viên 39330585; 0988687438

  5. Trần Ngọc Hải - Uỷ viên 38695259

  6. Hoàng Duy Vàng - Uỷ viên 0914338461

  * BAN CHỦ NHIỆM CLB HỘI VIÊN CAO TUỔI

  1. Lê Thanh - Chủ nhiệm 37662676;0904103400

  2. Phạm Phi Châu - Phó Chủ nhiệm 38226816

  3. Đỗ Mạnh Cương - Uỷ viên 37613182

  * BAN CHỦ NHIỆM CLB NGHỆ SĨ TRẺ

  1. Hoàng Duy Vàng - Chủ nhiệm 0914338461

  2. Vũ Bạch Liên - Phó Chủ nhiệm 37631705; 0903202208

  3. Thái Nhật Minh - Uỷ viên 0974391930

  4. Trần Quang Dũng - Uỷ viên 38263274; 0936183449

  5. Phạm Huy Thông - Uỷ viên 0904235675

  * BAN CHỦ NHIỆM CLB SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI CÁCH MẠNG VÀ LLVT

  1. Trịnh Bá Quát - Chủ nhiệm 39711027; 0912181534

  2. Bùi Tuyết Mai - Phó Chủ nhiệm 38519411; 0912390750

  3. Giang Khích - Uỷ viên 37662637; 01279440363

  4. Ngân Chài - Uỷ viên 38545440; 0913221576

  5. Bùi Anh Hùng - Uỷ viên 38693509; 0983602960

  * BAN CHỦ NHIỆM CLB SÁNG TÁC VỀ ĐỀ TÀI CÔNG NÔNG NGHIỆP

  1. Trần Ngọc Hải - Chủ nhiệm 38695259

  2. Nguyễn Chính - Phó Chủ nhiệm 38732965

  3. Hà Khanh - Uỷ viên 38461258

  4. Nguyễn Mai Hương - Uỷ viên 37168587; 0904132144

  5. Đỗ Mạnh Cương - Uỷ viên 37613182

  * BAN CHỦ NHIỆM CLB NỮ TÁC GIẢ

  1. Nguyễn Hải Yến - Chủ nhiệm 39330585; 0988687438

  2. Phạm Kim Bình - Phó Chủ nhiệm 39842901; 0904092957

  3. Lê Thị Kim Oanh - Uỷ viên 38524025; 0914879998

  4. Hà Khanh - Uỷ viên 38461258; 0903216785

  5. Lê Thị Hiền - Uỷ viên 38560110; 0904104384


  DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

  HỘI MỸ THUẬT VIỆT NAM

  KHÓA VIII NHIỆM KỲ 2014 – 2019

  (xếp theo lứa tuổi)

  TT

  Họ và tên

  Ngành

  Ngày sinh

  Tuổi

  1.

  Trần Khánh Chương

  Hội họa

  14/08/1943

  71

  2.

  Lê Trí Dũng Hội họa

  01/03/1949

  65

  3.

  Huỳnh Văn Mười (Uyên Huy)

  Hội họa

  03/03/1950

  64

  4.

  Phan Gia Hương

  Điêu khắc

  15/02/1951

  63

  5.

  Lê Huy Tiếp

  Đồ họa

  17/04/1951

  63

  6.

  Đặng Mậu Tựu

  Hội họa

  20/10/1953

  61

  7.

  Lương Xuân Đoàn

  Hội họa

  17/06/1952

  62

  8.

  Mai Thị Ngọc Oanh

  Phê bình MT

  16/04/1958

  56

  9.

  Vi Kiến Thành

  Hội họa

  06/11/1963

   51 

Share:         LinkHay.com

Các tin đã đưa